CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Caisului nr. 34A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Caisului nr. 34A – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 823981/1/25.10.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 824156/433/25.10.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Caisului nr. 34A, beneficiari: Moldovan Ioan și Moldovan Angela, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 316541;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 176 din 3.08.2022 și nr. 198 din 8.09.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Caisului nr. 34A, beneficiari: Moldovan Ioan și Moldovan Angela, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 316541.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală nordică: 80 cm;

  • retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 10 m;

  • conformarea arhitectural volumetrică: pe latura nordică, Hmax. cornișă= 4,5 m;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform art. 9 din R.L.U aferent UTR Liu;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Caisului.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 838 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca