HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială D+P+E,

str. Doinei nr. 45E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588946/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589182 din 14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E, beneficiari: Prișcorniță Marinel-Cătălin și Prișcorniță Iulia;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 947 din 3.10.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială, din str. Doinei nr. 45E, beneficiari: Prișcorniță Marinel-Cătălin și Prișcorniță Iulia pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 332553.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea față de limita nordică: min. 6 m;
  • retragerea față de limita estică: min. 6.2 m;
  • retragerea față de limita vestică: min. 9 m;
  • retragerea față de limita sudică: min. 17 m;
  • accesul auto şi pietonal: din aleea de deservire locală ce se desprinde din str. Doinei;
  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la parter;
  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Doinei.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării drumului de acces va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum”. Anterior emiterii autorizatiei de construire pe parcelă, se va realiza la strat de piatră spartă cilindrată și echipa edilitar drumul de acces. Recepția construcției este condiționată de realizarea drumului de acces la strat de uzură.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 839 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)