CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes pentru public, S+P+2E+R,

Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes pentru public, S+P+2E+R, Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 31 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 827993/1/26.10.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 828024/433/26.10.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes pentru public, S+P+2E+R, Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 31, beneficiară: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 220/28.09.2022, Avizul C.Z.M.I. nr. 248/U/14.04.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes pentru public, S+P+2E+R, Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 31, beneficiară: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 345619.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală nord-estică: jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 3 m;

  • retragerea față de limita laterală sud-vestică: jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 4,25 m;

  • retragerea faţă de limita posterioară: 15,8 m;

  • accesul auto și pietonal: se menține accesul auto și pietonal existent din str. Cardinal Iuliu Hossu, peste Canalul Morii;

  • staționarea vehiculelor ( auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de staționare auto amenajate în spațiu specializat dispus la subsol și locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din R.L.U aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Cardinal Iuliu Hossu.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 839 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)