CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT: Proiect

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local

în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 96587/1/12.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 96633/424/12.02.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie, să facă parte şi „un reprezentant al Consiliului local” și ale Hotărârii nr. 786/2020 privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021);

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, nr. 678/2019, nr. 60/2020, nr. 446/2020 și nr. 716/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 84 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)