HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590024/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590203 din 14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37, beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Ágnes;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 767 din 9.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37, beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Ágnes pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 318547.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea față de limita estică: min. 3 m;

  • retragerea față de limita vestică: min. 4 m;

  • retragerea față de limita nordică: min. 6 m;

  • accesele auto şi pietonale: din str. Vântului;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Vântului.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Vântului au fost dezmembrate și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior întocmirii prezentei documentații.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 840 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)