CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil mixt și amenajări exterioare, S+P+5E, str. Nicolae Iorga nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt și amenajări exterioare, S+P+5E, str. Nicolae Iorga nr. 2 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 830556/1/27.10.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 830583/433/27.10.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt și amenajări exterioare, S+P+5E, str. Nicolae Iorga nr. 2, beneficiari: Holhoș Teodor și Holhoș Andra Gabriela;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 67 din 12.04.2022, Avizul C.Z.M.I. nr. 630/Z/5.07.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt și amenajări exterioare, S+P+5E, str. Nicolae Iorga nr. 2, beneficiari: Holhoș Teodor și Holhoș Andra Gabriela, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 343449.

Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 343449, pe care există fond construit propus spre desființare și se propune construirea unui imobil mixt S+P+5E:

  • retragerea față de limita laterală sudică: 15 m;

  • retragerea față de limita laterală estică: 5,45 m;

  • circulaţiile şi accesele: din strada Nicolae Iorga și Calea Turzii;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat dispus la subsolul imobilului, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din R.L.U. aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Nicolae Iorga.

La faza D.T.A.C. proiectul va fi supus avizării în Comisia de Estetică urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 840 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca