H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.590016/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590095 din 14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28, beneficiar: Asociația Magdala Cluj Napoca.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 931 din 27.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28, beneficiar: Asociația Magdala Cluj Napoca, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad.283671.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală estică: min. 4,5m;

  • retragerea faţă de limita laterală vestică: pe limita de proprietate;

  • retragerea faţă de limita posterioară: H/2 dar nu mai puțin de 6m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Someșului;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Someșului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, adusă la aceeași îmbracăminte rutieră ca str. Someșului și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă (cf. Art.15 și Art.16 din Regulament aferent U.T.R. RrM1). Suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. și C.U.T va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 841 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)