CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare,

parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime,

Dealul Fânațelor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, Dealul Fânațelor proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 821289/1/24.10.2022, conex cu nr. 693941/1/19.08.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 821421/433/24.10.2022, conex cu nr. 693969/19.08.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, Dealul Fânațelor, beneficiari: Țărmure Ovidiu-Dan, Țărmure Raluca, Țărmure Mircea-Dumitru, S.C. Tardo Construct S.R.L., pentru o suprafață de teren de 4.000 mp, în proprietate privată;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 89 din 31.03.2020 și Avizul Arhitectului șef nr. 121 din 4.07.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, Dealul Fânațelor, beneficiari: Țărmure Ovidiu-Dan, Țărmure Raluca, Țărmure Mircea-Dumitru, S.C. Tardo Construct S.R.L. pentru parcela cu nr. cad. 346487, rezultată din alipirea imobilelor cu nr. cad. 261655 și nr. cad. 322545, aflate în proprietate privată.

Planul urbanistic Zonal propune dezvoltarea unui teren în suprafață de 4.000 mp, pe bază de structură parcelară, respectiv 8 parcele destinate construirii de locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime (UTR Liu*) și un imobil destinat circulației aferente dezvoltării propuse.

– U.T.R. Liu*Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

– funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale) de tip izolat;

– regimul de construire: deschis;

– înălțimea maximă admisă: două niveluri supraterane. Suplimentar față de acestea, se admite o mansardă sau un nivel retras. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele configurații: (S)+P+E, D+P+M, D+P+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m.

– conformarea arhitectural-volumetrică: construcțiile propuse, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor intra în contradicție cu aspectul general al zonei. Pentru o imagine urbană unitară, se va ține cont de ansamblul de locuințe învecinat, edificat în baza P.U.Z. aprobat cu Hotărârea nr. 116/2009;

– indicii urbanistici: P.O.T maxim = 35%, C.U.T maxim =0,9 ADC/mp;

– retragerea față de aliniament: 5 m, alinierea clădirilor este obligatorie. Garajele vor fi retrase cu minim 6 m de la aliniament, pentru a putea permite parcarea în față a unui autoturism;

– retragerea față de limitele laterale: minim 3 m; garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m.

– retragerea față de limita posterioară: minim 6 m.

– circulațiile și accesele: accesul la amplasament va fi realizat dintr-o alee de interes local, cu ampriză de 9 m, ce se desprinde din strada Dealul Fânațelor, între numerele administrative 24 și 26. Prin P.U.Z. se propune prelungirea aleii existente (nr. cad. 292558) în vederea deservirii celor 8 parcele propuse și realizarea unui loc de întoarcere auto. Pentru fiecare parcelă poate fi prevăzut un singur acces pietonal și un singur acces auto. Accesul carosabil pe parcelă va avea o lățime de maxim 5 m;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată exclusiv în interiorul parcelelor. Necesarul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale (unifamiliale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:
(a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu A.U. mai mică de 100 mp;
(b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu A.U. mai mare de 100 mp;

– echiparea tehnico-edilitară: toate uilitățile vor fi asigurate prin racordarea la rețelele edilitare publice. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuire. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

Aleea propusă prin P.U.Z. cu ampriză de 9 m, va fi echipată edilitar, iar partea carosabilă a acesteia (cu lățime de 7 m) va fi adusă la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele, iar până la recepția construcțiilor, vor fi realizate trotuarele, va fi amplasat mobilier urban (coșuri de gunoi), hidranți și stâlpi pentru iluminat public.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1 și Planșa U03 Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 841 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)