CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe unifamiliale, Aleea Eclipsei – est

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe unifamiliale, Aleea Eclipsei – est proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 821312/1/24.10.2022, conex cu nr. 690493/1/17.08.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 821351/433/24.10.2022, conex cu nr. 690744/433/18.08.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare și construire locuințe unifamiliale, Aleea Eclipsei – est, beneficiari: Plopeanu Doru Alin și Plopeanu Adina Gabriela;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 250 din 22.03.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 49 din 5.05.2021, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe unifamiliale, Aleea Eclipsei – est, beneficiari: Plopeanu Doru Alin și Plopeanu Adina Gabriela, pe o parcelă proprietate privată, identificată cu nr. cad. 312113.

Teritoriul reglementat, în suprafață de 1,285 ha, este delimitat de strada Eclipsei în partea de est, str. Voivodul Glad la vest, zona reglementată prin P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 254/2016, la sud și limita U.T.R. Liu la nord. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarilor) si zona de influență a acesteia.

Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului (26 de parcele destinate construirii de locuințe individuale, două parcele cu destinația de spațiu verde cu acces public nelimitat, un imobil cu destinația de drum – strada „A” și două imobile cu destinația de drum, necesare lărgirii străzii Eclipsei și Voievodul Glad) și stabilirea de reglementări specifice, după cum urmează:

U.T.R. LIU1 Locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban

– funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale) și anexele acestora;

– regimul de construire: izolat sau cuplat;

– înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane (S)+P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R; Hmax. Cornișă = 8 m, H max. coamă = 12 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici: P.O.T max=35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

– retragerea față de aliniament:

  • 3 m față de strada Eclipsei;

  • 3 m pentru clădirile amplasate pe frontul nordic al străzii A;

  • între 3 m și 18 m pentru clădirile amplasate pe frontul sudic al străzii A, conform planșei 03 Reglementări urbanistice;

  • garajele vor fi retrase cu minim 6 m față de aliniament pentru a permite parcarea în față a autoturismelor;

– retragerea față de limitele laterale:

  • pentru parcelele 3, 7, 11, 15, 19, 23: pe limita laterală vestică și minim 3 m față de limita laterală estică;

  • pentru parcelele 1, 5, 9, 13, 17, 21: pe limita laterală estică și minim 3 m față de limita laterală vestică;

  • pentru parcelele 4, 10, 16, 22: minim 6 m față de limita laterală estică și 3 m față de limita laterală vestică. În cazul în care fațada nu dispune de goluri, se admite amplasarea la 1 m față de limita laterală vestică;

  • pentru parcelele 6, 12, 18, 24, 28: minim 3 m față de limitele laterale. În cazul în care fațada nu dispune de goluri, se admite amplasarea la 1 m față de limita laterală vestică și minim 3 m față de cea estică;

  • pentru parcelele 2, 8, 14 și 20: minim 6 m față de limita laterală estică și minim 3,5m față de limita laterală vestică;

  • pentru parcela cu nr. 26: minim 3 m față de limita laterală estică și minim 3,5 m față de limita laterală vestică;

  • garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.8 m;

– retragerea față de limitele posterioare: H clădire, dar nu mai puțin de 6 m;

– circulațiile, accesele: accesul la amplasament se realizează din strada Eclipsei și strada Voievodul Glad, reglementate la ampriză de 12 m prin P.U.Z., aprobat prin Hotărârea nr. 254/2016. Accesul pe parcele se realizează din strada A”, propusă prin P.U.Z., la ampriză de 9 m, cu alveolă pentru stație de trasport în comun și patru supralărgiri pe latura sudică, în afara profilului de 9 m. Pe o parcelă pot fi prevăzute un singur acces pietonal și un singur acces carosabil, cu lățime maximă de 6 m;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei. Necesarul locurilor de parcare: min. un loc de parcare pentru clădiri cu A.U. mai mică de 100 mp și minim două locuri de parcare pentru clădiri cu A.U. mai mare de 100 mp;

– echiparea tehnico-edilitară: toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare edificate, disponibile și funcționale (apă, canalizare, electrica, gaz).

U.T.R. Ve – Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic, (UTR existent)

– funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări şi amenajări hidrotehnice;

– indicatorii urbanistici – P.O.T. max.= 1%, C.U.T. max.= 0,01;

– înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul;

staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice.

Anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele:

 • Suprafețele de teren necesare lărgirii și modernizării străzii Eclipsei și străzii Voievodul Glad, la ampriză de 12 m (pe tronsonul adiacent P.U.Z.), vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrie în CF cu titlu de „drum”;

 • Strada „A” propusă prin P.U.Z. va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum”, va fi echipată edilitar, iar partea carosabilă (inclusiv parcări, alveolă și 4 supralărgiri pe latura sudică) a acesteia va fi realizată la strat de uzură.

Anterior recepției construcțiilor propuse:

 • Va fi adusă la strat de uzură partea pietonală a străzii „A”, vor fi plantați minim 10 arbori cu circumferința de min. 35 cm măsurată la 1 m de la colet și va fi amplasat mobilier urban (coșuri de gunoi). Strada „A” va fi dotată cu hidranți și stâlpi de iluminat public.

 • Va fi amenajat spațiul verde cu acces public nelimitat din vecinătatea străzii Voievodul Glad, în baza unui proiect de specialitate (plantații înalte, medii și joase, mobilier urban, alei pietonale);

 • Vor fi aduse la strat de uzură strada Eclipsei și strada Voievodul Glad (regularizate la profil rezidențial de 12 m) de la intersecția cu str. Romul Ladea până la amplasamentul studiat prin P.U.Z., în conformitate cu prevederile Avizului nr. 209999/446/2020 al Serviciului Siguranța Circulației.

 1. Deoarece accesul dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z. se realizează prin intersecția str. C-tin. Brâncuși–str. Fagului–str. Romul Ladea–str. Borhanci, a cărei capacitate de circulație este depășită, emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele pentru infrastructura tehnico-edilitară sau amenajare de spații verzi) se va face ulterior reamenajării și lărgirii intersecției mai sus menționate de către Municipalitate, dar nu mai târziu de 2026.

 2. Planșa 03 Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 1, iar Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 3. Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 842 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)