HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. – Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și al Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov. proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 578192/1/8.11.2019 conex cu nr. 491817/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 578427 din 8.11.2019 conex cu nr. 491886 din 26.09.2019

al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D. Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 634 din 24.04.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 990 din 31.10.2018, avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă P.U.Z. și P.U.D.Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov., pe teren înscris în CF nr. 310234 cu nr. cad. 310234; beneficiar: Huszak Ioan Paul,

Prevederi P.U.Z. propuse:

UTR Aapp – SPA – Zonă de agrement pentru public

funcțiune predominantă: facilități dedicate agrementului pentru public;

-principiu de dezvoltare: terenul se utilizează neparcelat, clădirile fiind dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regim de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+R, D+P+M, D+P+R;

indici urbanistici: P.O.T maxim = 10% , C.U.T maxim = 0,25;

retragere față de aliniament: min. 8 m;

retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: 6 m;

circulații, accese: din Drumul Sfântul Ioan, reglementat prin P.U.G. la profil tip III.D–18 m;

staționarea autovehiculelor: parcaje la sol în incintă, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;

-echipare tehnico-edilitară: se propune echipare edilitară completă, conform avizelor deținătorilor de rețele.

Prevederi P.U.D. propuse:

-amplasarea pe parcelă:

centru de agrement: 6m față de limita estică, min.8m față de Drumul Sfântul Ion regularizat la 18m;

piscină exterioară – min. 6m față de limita estică, min.3m față de centrul de agrement;

accesul auto și pietonal: două accese auto din Drumul Sf. Ion, un acces pietonal;

staționarea vehiculelor (auto și velo): parcaje la sol – două platforme de parcare în partea nordică și sudică a amplasamentului, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

Conform Planşei de Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la Drumul Sfântul Ioan este reglementată la profil tip III.D – 18m și grevează parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017.

Suprafața de teren necesară regularizării la profil de 12 m a aleeii de interes local din partea sudică a zonei studiate va fi dezmembrată și înscrisă in CF cu titlul de ,,drum” anterior autorizării construcției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca