HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de urbanizare – strada Făgetului – latura estică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de urbanizare – strada Făgetului – latura estică proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 578178 din 8.11.2019 conex cu nr. 492580 din 26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 578343 din 8.11.2019 conex cu nr. 492932 din 27.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z de urbanizare – strada Făgetului – latura estică;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 985 din 30.10.2017, Avizul Arhitectului șef nr. 741 din 7.08.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă P.U.Z de urbanizare – strada Făgetului – latura estică, pe terenurile cu nr. cad. 282321, 299175, 299176, 252024, C.F. nr. 269415 și nr. topo. 22597/1/1, C.F. nr. 269437 și nr. topo. 22597/1/2, C.F. nr. 269437 și nr. topo. 22597/2, C.F. nr. 269446 și nr. topo. 22597/3, beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan Iuliu Paul și Mureșan Oana;

Prevederi P.U.Z. propuse:

UTR Lid*- Locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă

funcțiunea predominantă: funcţiune rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale); regimul de construire: izolat;

înălțimea maximă admisă: regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m;

indicii urbanistici: locuințe: P.O.T maxim = 20%, C.U.T maxim = 0.4;

retragerea față de aliniament: minim 6 m;

retragerea față de limitele laterale: minim H/2, dar nu mai puțin de 4.5 m;

retragerea față de limitele posterioare: minim Hclădire, dar nu mai puțin de 12 m;

circulațiile și accesele: din strada Făgetului;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.U.G.;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Făgetului.

U.T.R. S_Et* – Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial

funcțiunea predominantă: ansamblu multifuncțional dedicat activităților economice de tip terțiar (alimentație publică, servicii cu acces public), funcțiunilor culturale (săli pentru spectacole, întruniri, congrese, conferințe, săli polivalente), funcțiunilor sportive (piscine acoperite fără public – tribune) și funcțiunilor de turism (hotel***);

– regimul de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, Hmax= 12m;

indicii urbanistici: P.O.T max. = 40%, C.U.T max. = 1.8;

retragerea față de aliniament: minim 6 m;

retragerea față de limitele laterale: minim 4.5 m;

retragerea față de limitele posterioare: minim 6 m;

circulațiile și accesele: din strada Făgetului;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, în spații specializate dispuse la subsolul clădirilor și la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.U.G.;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Făgetului.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Făgetului, profil transversal tip IIIC – 18 m, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017).

În vederea asigurării unui profil rezidențial de 9 m pentru aleea de interes local din partea sudică a amplasamentului studiat, împrejmuirea pe latura sudică se va realiza la 4.5 m din axul drumului existent. Suprafața de teren necesară regularizării aleii se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titul de ”drum” anterior emiterii autorizației de construire.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren rezervată pentru servitutea de utilitate publică va fi întreținută cu gazon natural (cu pavaj pentru zona de acces auto), până la modernizarea străzii Făgetului.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca