H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv (2 unități locative), (Sp)+P+E+Er,

str. Borhanciului nr. 119 G

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil semicolectiv (2 unități locative), (Sp)+P+E+Er, str. Borhanciului nr. 119G – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598759/1/7.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599284/7.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil semicolectiv (2 unități locative), (Sp)+P+E+Er, str. Borhanciului nr. 119G, beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 249 din 24.09.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil semicolectiv (2 unități locative), (Sp)+P+E+Er, str. Borhanciului nr. 119G, beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 333950.

Documentația reglementează:

  • retragerile față de limitele laterale: 3 m pentru locuința, pe limita de proprietate carpot-ul/garajul;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 17.48 m;

  • accesele auto şi pietonal: din alee de interes local (nr. cad 331871), cu ampriza de

9 m;

  • staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol (sistem carpot) și două locuri în spațiu specializat amenajat la parterul locuinței;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Aleea de interes local, din care se realizează accesul la locuința semicolectivă propusă, va fi echipată edilitar și realizată la strat de rezistență anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la strat de uzură, în baza unui proiect de specialitate.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 858 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)