H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Onisifor Ghibu nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Onisifor Ghibu nr. 31- proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599624/1/7.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599668/7.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Onisifor Ghibu nr. 31, beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 206 din 24.07.2020, nr. 266 din 17.09.2020, Avizul nr. 145/Z/17.02.2020 al Ministerului Culturii, Direcția Județenă pentru Cultură Cluj, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Onisifor Ghibu nr. 31, beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L., pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 340199 rezultată din dezmembrarea imobilului cu nr. cad. 297525.

Documentația reglementează:

  • amplasarea construcției pe teren: clădire dispusă în aliniament, în front continuu închis, pe limitele laterale de proprietate, pe o adâncime de 18 m de la aliniament, pe latura nordică și maxim 9,5 m de la aliniament, pe latura sudică;

  • retragerea față de limita posterioară: minim 4.8 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Onisifor Ghibu;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren cu nr. cad. 340200, dezmembrată din C.F. 297525, necesară regularizării străzii Onisifor Ghibu, va fi înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Onisifor Ghibu și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică (conform propunerii beneficiarului din planșa A7 – Circulația terenurilor) anterior recepției imobilului mixt.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 864 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)