H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, P+E

str. Blajului nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Blajului nr. 20 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599777/1/7.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 599906/7.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Blajului nr. 20, beneficiari: MARC MIHAI-FLORIN și MARC LOREDANA-MIHAELA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 280 din 12.10.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Blajului nr. 20, beneficiari: MARC MIHAI-FLORIN și MARC LOREDANA-MIHAELA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 335369.

Documentația reglementează:

  • retragerea faţă de limita estică : 6 m;

  • retragerea faţă de limita laterală nordică : 3 m;

  • retragerea faţă de limita laterală sudică: 5 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Blajului;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform art. 9 din R.L.U aferent U.T.R Lip;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 865 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)