HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z restructurare platformă industrială, str. Câmpina nr. 51-53

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z restructurare platformă industrială, str. Câmpina nr. 51-53- proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 599900/1/7.12.2020, conex cu nr. 510720/1/16.10.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 600125/7.12.2020, conex cu nr. 511929/433/19.10.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z restructurare platformă industrială, str. Câmpina nr. 51-53, beneficiară: Active Conexe SA;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 1299 din 19.02.2019, Avizul arhitectului șef nr. 98 din 8.04.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –Se aprobă P.U.Z. restructurare platformă industrială, str. Câmpina nr. 51-53; beneficiară: Active Conexe SA, pe un teren proprietate privată cu nr. cad. 295445.

Documentaţia reglementează:

U.T.R Em – subzonă de activități economice – mică producție

funcțiunea predominantă: Structură funcţională dedicată activităţilor de mică producţie, serviciilor de tip industrial şi cvasiindustrial (spălătorie auto, parc modular-centru de date, stație alimentare GPL, spații complementare funcțiunilor de bază, spații pentru staționarea autovehiculelor);

– regimul de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă: înălțimea la cornișă nu va depăși 6 m, iar înălțimea maximă nu va depăși 8 m. Regimul de înălțime nu va depăși P.

indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 1,2;

retragerea față de aliniament: min. 8 m;

retragerea față de limitele laterale: H, dar nu mai puțin de 3 m;

retragerea față de limita posterioară: H, dar nu mai puțin de 6 m;

-circulațiile, accesele: din str. Câmpina;

staționarea autovehiculelor: locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

-echipare tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren necesară lărgirii str. Câmpina va fi dezmembrată din parcela inițială și va fi înscrisă în CF cu titlul de ”drum” anterior emiterii autorizație de construire pe parcelă.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1, planșa U4 Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.
Art.3-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 869 din 15 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)