H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615694/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615853 din 28.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50, beneficiar: S.C. Marina Properties Plus S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1034 din 30.10.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50, beneficiar: S.C. Marina Properties Plus S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad.333911.

Documentaţia reglementează:

    • retragerea minimă faţă de limita sudică și vestică: 6m;

    • accesul auto și pietonal: din strada Louis Pasteur și aleea Mestecenilor;

    • staționarea vehiculelor (auto,velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol și sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

    • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren necesară regularizării trotuarului străzii Louis Pasteur va fi dezmembrată din parcela inițială, va fi înscrisă în C.F. cu titlul de „drum”și va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Louis Pasteur.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 881 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)