CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare str. Reményik Sándor, latura estică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare str. Reményik Sándor, latura estică proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 623690 din data de 3.12.2019, conex cu nr. 521451 din data de 11.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623857 din 3.12.2019, conex cu nr. 521694 din 11.10.2019, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare str. Reményik Sándor, latura estică, beneficiari: Logean Adela Doina și Pop Remus Viorel;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 574 din 30.06.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 853 din 2.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare str. Reményik Sándor, latura estică, beneficiari: Logean Adela Doina și Pop Remus Viorel, pe un teren proprietate privată în suprafață de 22.896mp;

Documentaţia reglementează:

U.T.R – Liu* – Zonă de locuinţe cu regim redus de inălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

funcțiunea predominantă: locuinţe unifamiliale și familiale ( cu două unități locative);

regim de construire: izolat sau cuplat;

înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, respectiv S+P+E+M, S+P+E+R, D+P+M, D+P+R. La regimul de înălțime reglementat se poate adăuga un acces pe terasa circulabilă peste ultimul nivel. Acestea nu vor fi luate în calculul înălțimii maxime. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

indicii urbanistici: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;

retragerea minimă față de aliniament: 3m conform planșei ,,Reglementari Urbanistice”. Garajele se vor retrage cu minim 6m față de aliniament pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

retragerea minimă față de limitele laterale: clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de limitele laterale. În cazul construirii pe limita laterală (locuințe cuplate) adâncimea calcanului va fi de maxim 25m. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu conditia ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8m;

retragere minimă față de limita posterioară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m. ;

-circulații, accese: din strada Reményik Sándor și din circulațiile nou propuse, cu ampriză de 12m. Pe o parcelă se pot prevedea maxim două accese auto;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Reményik Sándor.

U.T.R – S_Is* Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public

funcțiunea admisă: instituții și servicii publice sau de interes public (administrative, invățământ sau cercetare, sănătate și asistență socială, funcțiuni de cult);

regimul de construire: izolat;

înălțimea maximă admisă: (S)+P+2E; Hmax = 12m;

indicii urbanistici: indicatorii urbanistici vor fi cei reglementați prin R.G.U sau norme tehnice specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși P.O.Tmax= 75%, C.U.T maxim= 2,8;

retragerea minimă față de aliniament: 6m;

retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare: jumatate din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 6m;

-circulații, accese: din strada Reményik Sándor și din circulațiile nou propuse;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico- edilitară: completă pe strada Reményik Sándor.

UTR – S_Va* – Subzonă verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

funcțiune predominantă: spații verzi (plantații înalte medii și joase), mobilier urban,amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule;

regimul de construire: izolat;

-înălțimea maximă admisă: (D)+P+E; Hcornișă = max. 9m;

retragerea minimă față de aliniament: 3 m;

-retragerea minimă față de limitele laterale: clădirile de vor retrage cu minim 3m față de limitele laterale de proprietate și 6m față de cea posterioară;

indicii urbanistici : P.O.T max.= 5%, C.U.T max= 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip);

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Reményik Sándor va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017). Strazile „A”, „B” și „C” propuse prin P.U.Z. vor fi echipate edilitar și realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din aceastea. Spațiul verde cu acces public nelimitat se va amenaja anterior recepției imobilelor de pe strada „C”.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 883 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)