CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă mixtă

str. Plopilor (fosta str. Calvaria)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă mixtă – str. Plopilor (fosta str. Calvaria) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 623694/1/3.12.2019, conex cu nr. 538163/1/21.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623753 din 3.12.2019, conex cu nr. 538233 din 21.10.2019, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă mixtă – str. Plopilor (fosta str. Calvaria), beneficiară: S.C General Construct S.R.L;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 898/2017, Avizul arhitectului șef nr. 686/2019 și nr. 971/2019, Avizul Arhitectului șef al Județului Cluj nr. 7/2019, Avizul CZMI nr. 1083/Z/2018, avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă mixtă, str. Plopilor (fosta str. Calvaria), pe un teren proprietate privată (nr. cad. 284624, nr. cad. 327128, nr. cad. 327195, nr. cad. 327127, nr. cad. 327107), beneficiar: S.C General Construct S.R.L.

Documentaţia reglementează:

UTR ZCP_M4* zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală

funcțiunea predominantă: mixtă – locuire, servicii, comerț;

înălțimea maximă admisă: (1-2S) +P+10E;

indicii urbanistici: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 1.4;

retragerea față de aliniament: între 3-5m;

retragerea minimă față de limitele laterale: H/2 dar nu mai puțin de 3 m;

retragerea minimă față de limita posterioară: H/2 dar nu mai puțin de 6 m;

circulații și accese: din str. Plopilor, pe un drum de interes local regularizat la ampriză de 10m și pod peste canalul Morii, modernizat la ampriză de 10m; Prin P.U.Z se reglementează o circulație nouă pe terenul proprietate – strada „A”, profil de 14 m;

staționarea autovehiculelor: la sol și spații specializate dipuse la subsolul clădirii, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Plopilor;

Sunt menținute prevederile Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G pentru suprafețele de teren încadrate în U.T.R. ZCP_Va, U.T.R. ZCP_Vs, U.T.R. ZCP_Ve, U.T.R. SZCP_Lc.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Modernizarea drumului de acces și a podului peste Canalul Morii, cât și strada „A” vor fi realizate de către investitori la strat de uzură anterior recepției construcției propuse.

Circulațiile auto și velo precum si spațiile verzi amenajate vor avea acces public nelimitat.

Art.2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art.3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 884 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)