CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca,

pentru anul şcolar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626011/1 din data de 4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626128/424 din 4.12.019 al Biroului învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 pct. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5.090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020–2021 și văzând Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, transmis prin Adresa nr. 13917/26.11.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 623311/42/03.12.2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021, respectiv școli gimnaziale, colegii, licee, seminarii, grădinițe cu personalitate juridică, club școlar sportiv și centre de excelență, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 888 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)