CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu-

Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 878837/1/21.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 878909/433/21.11.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C, beneficiari: GUȘETU NICOLAE-GABRIEL și GUȘETU MANUELA-MONICA pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 343258;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 233 din 28.10.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Donath nr. 224/B-224/C, beneficiari: GUȘETU NICOLAE-GABRIEL și GUȘETU MANUELA-MONICA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 343258.

Prin P.U.D. se studiază imobilul cu nr. cad. 343258 și se propune construirea a două locuințe unifamiliale (corp C1 și corp C2), cu regim de înălțime S+P+E, dispuse în regim de construire izolat.

  • retragerea faţă de limita laterală vestică: minim 3 m pentru corpul C1 și 6 m pentru corpul C2;

  • retragerea față de limita posterioară: minim 38 m;

  • distanța dintre corpurile propuse: 19 m;

  • accesul auto și pietonal: un acces auto și un acces pietonal din Aleea Bucura și un acces pietonal din strada Donath;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spațiu specializat, necesarul de locuri calculându-se conform art. 9 din R.L.U. aferent UTR Liu;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă:

1) Suprafața de teren (12 mp) necesară reamplasării punctului gospodăresc existent pe Aleea Bucura, va fi dezmembrată din parcela inițială și transferată în domeniul public, cu titlu gratuit (cf. Propunerii din planșa pl. 3 Reglementări urbanistice).

2) Va fi relocat punctul gospodăresc pe noua locație.

3) Vor fi relocate cele două locuri de parcare cu abonament din zona accesului auto propus.

4) Va fi realizat și amenajat accesul propus pe parcelă, din Aleea Bucura.

Implementarea investiției va fi în două etape (etapa 1 – corp C1, etapa 2 – corp C2).

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 895 din 5 decembie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)