CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare,

str. Fabricii de Zahăr nr. 89

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 881849/1/22.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 882150/433/23.11.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 200 din 8.09.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto – self service P și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 89, pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 344775, beneficiară: S.C. RWR TRADE S.R.L.

Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală estică: 5,00 m;

  • retragerea față de limita laterală vestică: min. 11,67 m;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 5,44 m;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, 4 locuri de parcare/așteptare și boxe spălătorie self service;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Fabricii de Zahăr.

Suprafața de teren necesară lărgirii și modernizării străzii Fabricii de Zahăr va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Fabricii de Zahăr și va fi transferată în domeniul public, cu titlul gratuit (conform propunerii din planșa A7- Plan proprietăți și circulația terenurilor).

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 896 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)