CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt,

S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 881781/1/22.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 881862/433/22.11.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16, beneficiară: S.C. SOLARIS REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 188 din 22.08.2022, Avizul nr. 627/Z/5.08.2021 al C.Z.M.I. și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 14-16, beneficiară: S.C. SOLARIS REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 343456.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei de pe str. Moldovei nr. 14-16, respectiv desființarea fondului construit existent (nr. cad. 343456-C1) și construirea unui imobil mixt (locuire și spațiu servicii profesionale la parter), cu regim de înălțime S+P+2E+R.

  • amplasarea față de limitele laterale estică și vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime maximă de 18 m de la aliniament;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 12,37 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Moldovei;

  • staționarea vehiculelor (auto și velo):locuri de parcare (auto și velo) dispuse în spațiu specializat amenajat la subsol și un loc de parcare auto la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

  1. La faza D.T.A.C, documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 897 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca