CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 878735/1/21.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 878774/433/21.11.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13, beneficiară: Lichtner Ghișa Daniela Andreea;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 208/20.09.2022 și Avizul nr. 957/U/9.12.2021 al C.Z.M.I., precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă P.U.D. – Construire locuință unifamilială (Stehnic)+S+P+E, str. Cetății nr. 13, beneficiară: Lichtner Ghișa Daniela Andreea, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 343614.

Prin P.U.D. se propune construirea unei locuințe unifamiliale (Stehnic)+S+P+E și amenajări exterioare (piscină descoperită, filigorie, spații verzi plantate, spații dalate, portal).

  • retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 3 m;

  • retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 3 m locuința, pe limita de proprietate garajul (Stehnic+P);

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 25 m pentru locuință, 6 m pentru filigorie (P, Hmax. = 3,5 m);

  • accesul auto și pietonal: din str. Cetății;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spațiu specializat;

  • echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 899 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)