CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Etajare imobil, schimbare de destinație, din locuință în grădiniță, și amenajări exterioare, Sp+P+E,

str. Bobâlnei nr. 26

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare imobil, schimbare de destinație, din locuință în grădiniță, și amenajări exterioare, Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 871180/1/17.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 871226/433/17.11.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare imobil, schimbare de destinație, din locuință în grădiniță, și amenajări exterioare, Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26, beneficiară: Kiss Hortensia Marta;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 168 din 2.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Etajare imobil, schimbare de destinație, din

locuință în grădiniță, și amenajări exterioare, Sp+P+E, str. Bobâlnei nr. 26, beneficiară: Kiss Hortensia Marta, pe o parcelă cu nr. cad. 337730.

Documentația reglementează:

amplasarea construcției pe parcelă: se menține amplasarea construcției existente și se propune etajarea acesteia și construirea unei scări exterioare de acces la etaj, cu cursivă, pe latura sudică;

amenajări exterioare: zona curții de recreație, zona terenurilor și instalațiilor sportive, zonă verde, inclusiv grădină cu flori;

accesul auto și pietonal: se mențin accesele existente – acces pietonal din strada Bobâlnei și

acces auto din strada Arad;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol; echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Bobâlnei.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.–

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.–

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 900 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)