CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M,

str. Arieșului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 871206/1/17.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 871235/433/17.11.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2, beneficiari: VĂSAR DORINA ȘI VĂSAR IOAN-MIRCEA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 184 din 18.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Arieșului nr. 2, beneficiari: VĂSAR DORINA ȘI VĂSAR IOAN-MIRCEA, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 304081.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei de pe str. Arieșului nr. 2, respectiv desființarea

fondului construit existent (nr. cad. 304081-C1 și nr. cad. 304081-C2) și construirea unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime S+P+E+M.

  1. Documentația reglementează:

  • retragerea faţă de limita nordică: minim 3 m locuința, pe limita de proprietate garajul (Hmax.= 2,8 m);

  • retragerea faţă de limita sudică: minim 3 m;

  • retragerea faţă de limita vestică: minim 7,24 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Arieșului;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol și un loc de parcare amenajat în spațiu specializat (garaj), necesarul calculându-se conform art. 9 din R.L.U. aferent UTR Liu;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

  1. Amenajarea noului acces auto pe parcelă, fără modificarea cotei trotuarului, închiderea vechiului acces auto și refacerea spațiului verde din dreptul vechiului acces, vor fi executate prin grija și cheltuiala investitorului, prin firme specializate, anterior recepției locuinței propuse (conform prevederii din Avizul nr. 466179/446/3.05.2022 al Serviciului Siguranța circulației, emis pentru P.U.D.).

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 901 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca