CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 878547/1/21.11.2022, conex cu nr. 804219/1/14.10.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 878639/433/21.11.2022, conex cu nr. 804241/433/14.10.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran, beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 144 din 18.07.2022, Avizul nr. 995/Z/10.12.2021 al C.Z.M.I., precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Reamenajare zona Piața Mărăști și a străzilor adiacente, construire parking subteran, beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, pentru un teren în suprafață măsurată de aproximativ 11.4 ha., aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cuprinzând imobilele cu nr. cad. 344939, nr. cad. 345812, nr. cad. 334172, nr. cad. 330115, nr. cad. 333757 și parte din imobilele cu nr. cad. 330878, nr. cad. 340628, nr. cad. 340530, nr. cad. 333273, nr. top. 23782 (înscris în C.F. nr. 297174), nr. top. 4360/1 (înscris în C.F. nr. 305569), nr. top.: 23706, 23707, 23708/1, 23709 (înscris în C.F. nr. 307858), nr. top.: 23783, 23784, 23785 (înscris în C.F. 297162), nr. top. 23781 (înscris în C.F. 350652), nr. top. 23780 (înscris în C.F. vechi nr. 49050).

Prin P.U.Z. se studiază un teritoriu de ~23.2 ha. și se stabilesc reglementări urbanistice pe ~11.4 ha, în vederea regenerării rețelei de spații publice și a celei de mobilitate, cu accent pe favorizarea modalităților sustenabile de mobilitate (transport public, biciclete/trotinete, pietonal) și creșterea atractivității spațiului public pietonal, prin amenajarea și dotarea sa cu vegetație, mobilier urban, dotări și echipamente.

Reglementări pentru spațiul public

 1. Reglementări privind organizarea circulației

Bulevardul 21 Decembrie 1989 (pe tronsonul p-ța. Mărăști–str. Buftea)

 • se păstrează sensurile de circulație existente;

 • se elimină o bandă de circulație în direcția vest-est (în prezent utilizată ca parcare) și se introduc benzi dedicate transportului public și circulației velo;

 • se reorganizează parcajele din profilul bulevardului (cu bretea dedicată), cu includerea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice;

 • se reorganizează și modernizează stațiile de transport public, atât la nivelul alveolelor de oprire, cât și la cel al construcțiilor aferente (copertine, chioșcuri, ticketing etc.);

 • se reorganizează sensul giratoriu, inclusiv prin asigurarea accesului și evacuării unui parcaj subteran public propus în zona Aleii Bibliotecii;

 • se organizează standuri taxi (10 locuri);

 • se extind plantațiile de aliniament, cu păstrarea arborilor valoroși;

 • se accesibilizează și amenajează zona verde adiacentă bisericii Sf. Petru;

 • se reamenajează trotuarele, prin introducerea de plantații, mobilier urban, pavaje, iluminat public, diferite dotări;

 • se desființează construcții cu caracter comercial/parazitar.

str. Aurel Vlaicu (pe tronsonul p-ța. Mărăști–str. Aurel Vlaicu nr. 5)

 • se păstrează sensurile de circulație existente;

 • se introduc benzi dedicate transportului public și circulației velo;

 • se reorganizează parcajele din profilul străzii (cu bretea dedicată), cu includerea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice;

 • se reorganizează și modernizează stațiile de transport public, atât la nivelul alveolelor de oprire, cât și la cel al construcțiilor aferente (copertine, chioșcuri, ticketing etc);

 • se schimbă poziția stației Arte Plastice (spre vest), pentru fluidizarea circulației pe acest tronson;

 • se organizează standuri taxi (7 locuri);

 • se extind plantațiile de aliniament, cu păstrarea arborilor valoroși;

 • se lărgesc și reamenajează trotuarele, prin introducerea de plantații, mobilier urban, pavaje, iluminat public, diferite dotări;

 • se reamplasează stația de monitorizare a calității aerului;

 • se desființează construcții cu caracter comercial/parazitar.

str. Fabricii (pe tronsonul p-ța Mărăști–str. București)

 • se păstrează sensurile de circulație existente;

 • se introduc piste pentru biciclete, pe ambele laturi;

 • se reorganizează parcajele de pe latura de vest (prin dispunere paralel cu axul străzii);

 • se lărgesc și reamenajează trotuarele, prin introducerea de plantații, mobilier urban, pavaje, iluminat public, diferite dotări.

Aleea Bibliotecii

 • se păstrează sensurile de circulație existente, cu eliminarea unei benzi carosabile în direcția nord-sud;

 • se grupează benzile carosabile, în vederea îmbunătățirii accesului pietonal pe suprafața pieței;

 • se elimină locurile de parcare de pe latura vest;

 • se introduc piste pentru biciclete, în ambele sensuri de circulație;

 • se introduc plantații de aliniament pe ambele laturi ale zonei carosabile;

 • se propune realizarea unui parcaj subteran public cu o capacitate de cca. 280 locuri, cu acces și evacuare din sensul giratoriu;

 • se reamenajează scuarul verde, cu suplimentarea arborilor, introducerea de mobilier urban, zone de recreere și joacă;

 • se grupează cele trei puncte de acces în parkingul subteran într-un pavilion urban, care include o cafenea și pergole, oferind astfel umbră și adăpost la intemperii.

Strada Crinului

 • se organizează circulația cu sens unic în direcția sud-nord pe străzile Crinului și Iazului (între Bd. 21 Decembrie 1989 – str. București, în tandem cu străzile Buftea și Gorunului, organizate în sens invers);

 • se introduc piste pentru biciclete în ambele sensuri de circulație;

 • se reorganizează parcajul la sol din apropierea intersecției cu Bulevardul 21 Decembrie 1989.

Strada Ciocârliei

 • se păstrează sensurile de circulație existente (sens unic est-vest, dublu sens în zona intersecției cu str. Fabricii);

 • se introduce o pistă pentru biciclete în direcția opusă circulației motorizate (vest/est);

 • se introduc locuri de parcare (paralel cu axul străzii).

Calea Dorobanților (pe tronsonul adiacent nr. 98 – 106)

 • se păstrează sensurile de circulație existente, cu eliminarea unei benzi carosabile în direcția est-vest (zona Bibliotecii Județene Octavian Goga);

 • se realizează o stație de transport public, retrasă față de circulație (în dreptul Consiliului Județean Cluj) și se amenajează locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități;

 • se reamenajează trotuarele, prin introducerea de plantații, mobilier urban, pavaje, iluminat public, diferite dotări;

 • se amenajează piste pentru biciclete, în ambele sensuri.

 1. Reglementări privind parcajul și scuarul Aleii Bibliotecii

 • se propune realizarea unui parcaj subteran, pe două niveluri și reamenajarea spațiului public de la partea superioară a parcajului;

 • circulațiile și accesele: accesul și evacuarea mașinilor sunt prevăzute prin intermediul unor rampe și a unor bretele dedicate, care fac legătura cu sensul giratoriu din Piața Mărăști. Accesul pietonal este prevăzut prin intermediul a trei nuclee de circulație (scări), dintre care unul dotat cu lift. Nucleele sunt orientate spre Piața Mărăști (nucleu nord), str. Dorobanților/Biblioteca Județeană Octavian Goga/Consiliul Județean Cluj (nucleu sud), scuarul pietonal (nucleu centru);

 • scuarul Aleii Bibliotecii rezultă din extinderea zonei exclusiv pietonale spre vest și conectarea acesteia la rețeaua de spații publice din zonă. Scuarul include zone verzi plantate dens cu arbori și suprafețe multifuncționale, toate dotate cu mobilier și iluminat public LED. Punctele de acces pietonal sunt integrate arhitectural în amenajarea spațiului public, sub forma unui pavilion urban.

 1. Reglementări privind incinta Calea Dorobanților nr. 105

 • se propune eliberarea curții de garaje și parcări și realizarea unui parcaj subteran, conectat la garajul subteran existent la subsolul blocului aflat la est, cu acces comun din Calea Dorobanților;

 • înălțimea maximă a parcajului: (1-2)S;

 • se reorganizează incinta, în vederea creșterii calității locuirii, prin extinderea zonei dedicate pietonilor și prin introducerea spațiilor de joacă și de relaxare;

 • se amenajează, la sol, 12 locuri de staționare de scurtă durată pentru vizitatori.

 1. Parcelele adiacente străzilor reglementate prin P.U.Z. își mențin încadrarea funcțională stabilită prin P.U.G.

 2. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

 1. Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. se constituie în Anexa 1 și Planșa U3.1. Reglementări urbanistice – Zonificare preliminară se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de șapte ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 902 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)