H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid şi Lid, str. Str. Făgetului nr. 62

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid şi Lid, str. Făgetului nr. 62 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 878530/1/21.11.2022, conex cu nr. 752747/1/21.09.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 878597/433/21.11.2022, conex cu nr. 752787/433/21.09.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid şi Lid str. Făgetului nr. 62, beneficiar: Duma Dan Cristian pentru o suprafață de teren de 3.489 mp în proprietate privată;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 64 din 6.03.2020, Avizul Arhitectului șef nr. 25 din 21.02.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULid şi Lid, str. Făgetului nr. 62, beneficiar: Duma Dan Cristian, pe parcela cu nr. cad. 254944 în proprietate privată.

Prin P.U.Z se corectează limita U.T.R între U.T.R. ULid și U.T.R. Lid, astfel încât suprafața imobilului cu nr. cad. 254944 (cu excepția suprafeței încadrate în U.T.R. Ve) să fie încadrată în U.T.R. Lid și se stabilesc reglementări specifice pe parcelă în vederea construirii unei locuințe unifamiliale.

UTR Lid – Locuinţe cu regim redus de înălţime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă.

 • funcțiunea predominantă: locuinţe individuale (unifamiliale), de tip izolat, cu o unitate locativă pe parcelă şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine;

 • regimul de construire: izolat;

 • înălțimea maximă admisă: două niveluri supraterane. Totalizând, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele configurații: (S)+P+1, (S)+P+M, D+P, H max. cornișă = 8 m, H max. =10 m;

 • indicii urbanistici : P.O.T. maxim = 20% și C.U.T. maxim = 0,4;

 • amplasarea față de aliniament:

  Clădirile vor fi retrase cu cel puțin 5 m de la aliniament, cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea va fi realizată față de ambele aliniamente.

  Toate construcţiile de pe parcelă vor fi amplasate în fâşia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 30 m, cu excepţia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii. pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc.), a căror suprafață însumată va fi de maximum 25 mp. Garajele vor fi retrase cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

 • retragerea față de limitele laterale și posterioară:Clădirile vor fi retrase în mod obligatoriu de la limitele laterale cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 4,50 m față de limita estică și minim 9 m față de limita vestică.Clădirile vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 12 m.

  Garajele vor fi retrase cu cel puțin 12 m față de limitele posterioare ale parcelei.

  Față de limita UTR Ve, construcțiile vor păstra o distanță minimă de 3 m.

 • circulațiile și accesele: accesul la amplasament se realizează din strada Făgetului.

  De regulă, pe o parcelă pot fi prevăzute un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

 • staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei. Necesarul de parcaje, locuințe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanții desfășoară activități liberale sau manufacturiere:

  (a) minimum un loc de parcare pentru clădiri cu A.U. mai mică de 100 mp;

  (b) minimum două locuri de parcare pentru clădiri cu A.U. mai mare de 100 mp;

 • echiparea tehnico-edilitară: toate utilitățile vor fi asigurate prin racordare la rețelele edilitare publice disponibile.

Se mențin prevederile Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. pentru suprafața de teren încadrată în UTR Ve.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Făgetului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Făgetului.

Planșa U04 Reglementări Urbanistice-Zonificare se constituie în Anexa 1, iar Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de trei ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 903 din 5 decembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)