H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiuni mixte (birouri și spații comerciale), 2S+P+4E+R, str. Decebal nr. 57

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte (birouri și spații comerciale), 2S+P+4E+R, str. Decebal nr. 57 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 630159/1/23.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 630226/433/23.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiuni mixte (birouri și spații comerciale), 2S+P+4E+R, str. Decebal nr. 57, beneficiari: Coroiu Marcel-Ovidiu, Coroiu Liana, Popa Paul-Cristian și Popa Cristina-Maria;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 267/22.09.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte (birouri și spații comerciale), 2S+P+4E+R, str. Decebal nr. 57, beneficiari: Coroiu Marcel-Ovidiu, Coroiu Liana, Popa Paul-Cristian și Popa Cristina-Maria, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 260683, în suprafață de 770 mp, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+4E+R, precum și amenajarea incintei: spații verzi (plantații înalte – arbori cu circumferința de 35 cm măsurată la 1 m de la colet, medii, joase), punct gospodăresc îngropat pe patru fracții.

Documentația reglementează:

amplasarea construcției față de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

amplasarea construcției față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime maximă de 16 m de la aliniament;

amplasarea construcției față de limita posterioară: min. 17,3 m;

accesul auto și pietonal: din str. Decebal. Accesul auto la subsol va fi realizat mecanizat, printr-un lift auto dispus pe limita de proprietate nordică;

staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.
Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 935 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)