H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire imobil cu funcțiuni terțiare, 3S+P+5E, str. Decebal nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni terțiare, 3S+P+5E, str. Decebal nr. 7 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 630149/1/23.12.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 630231/433/23.12.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiuni terțiare, 3S+P+5E, str. Decebal nr. 7 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 258 din 3.09.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–

Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuConstruire imobil cu funcțiuni terțiare, 3S+P+5E, str. Decebal nr. 7, beneficiară: S.C. TRANSINVEST S.R.L, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 335741, în suprafață de 967 mp, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni terțiare, cu regim de înălțime 3S+P+5E, precum și amenajarea incintei: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), punct gospodăresc pe patru fracții pentru colectare selectivă a deșeurilor.

Documentația reglementează:

– amplasarea construcției față de limitele laterale: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 40 m;

– amplasarea construcției față de limita posterioară: min. 6,80 m;

– accesul auto și pietonal: din str. Decebal;

– staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

      • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art. 2.Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.
Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 937 din 30 decembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)