Direcţia Impozite şi taxe locale

Conducere

Caprar Liana Mărioara

Director executiv adjunct
Orar audiențe: luni - ora 14.00
Date de contact

0264 434 921, 0264 424 901


0264 434 921, 0264 424 901 ; 6000; 6065 directiaimpozitelocale@primariaclujnapoca.ro , registratura@primariaclujnapoca.ro Piața Unirii nr. 1, cam. 13
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăsoară activitatea: Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 1.

Este subordonat Primarului şi Viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca.

Administrarea impozitelor si taxelor locale, astfel:

 • stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de persoanele fizice/juridice, în baza Legii privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • inspecţia fiscală efectuată în baza Legii privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a veniturilor bugetului local gestionate de Direcţia Impozite şi taxe locale;
 • colectarea prin executare silită a creanţelor bugetare ale municipiului Cluj-Napoca precum şi ale accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere;
 • executarea silită a amenzilor care se fac venit la bugetul local, prin aplicarea Legii privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • întocmirea cererilor de admitere a creanţelor şi a tuturor actelor de procedură prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi a celor care fac obiectul lichidării prevăzută de Legea nr. 31/1990;
 • soluţionarea contestaţiilor la actele administrativ-fiscale, întocmirea actelor de procedură şi reprezentarea în litigiile pe rol având acest obiect;
 • întocmirea tuturor actelor de procedură în litigiile având ca obiect contestaţii la executare aflate pe rolul instanţelor de judecată;
  organizarea depozitului de arhivă al Direcţiei Impozite şi taxe locale ca arhivă curentă, soluţionează cererile de eliberare acte din arhivă ale cetăţenilor;
 • gestionarea bazelor de date la nivelul direcţiei.
 • stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor aferente), şi a altor venituri gestionate de Directia Impozite şi taxe locale;
 • constatarea impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor aferente), şi a altor venituri gestionate de Directia Impozite şi taxe locale;
 • inspecţia fiscală (Controlul) are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora cu privire la impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei hoteliere, impozitul pe spectacole, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor aferente), etc., stabilite în baza Legii privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor venituri gestionate de Directia Impozite şi taxe locale;
 • Urmărirea colectării impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, taxei hoteliere, impozitului pe spectacole, taxei de reabilitare termică, (şi a accesoriilor aferente), şi a altor venituri gestionate de Directia Impozite şi taxe locale;
 • aplicarea procedurii de executare silită pentru încasarea creanţelor fiscale şi bugetare;
 • întocmirea cererilor de admitere a creanţelor în procedura insolvenţei şi lichidării judiciare;
 • soluţionarea contestaţiilor la actele administrativ-fiscaleȘ
 • întocmirea actelor de procedură litigioasă având ca obiect contestaţiile la executare silită a creanţelor fiscale;
 • organizarea depozitului de arhivă curentă al direcţiei;
 • gestionarea bazei de date.
 • îndeplinirea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;
 • respectarea normelor de conduită şi deontologie profesională;
 • gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice/juridice;
 • păstrarea secretului fiscal conform prevederilor legale;
 • răspunde pentru legalitatea operaţiunilor prezentate în documente;
 • întocmeşte informări în legătură cu activitatea de impozite şi taxe pe care le administrează.
 • competenţe pentru administrarea impozitului şi taxelor locale (stabilirea, constatarea, controlul şi urmarirea);
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;
 • consiliază contribuabilii cu privire la impozitele şi taxele locale;
 • solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile;
 • aplicarea procedurilor de executare silită;
 • de a exercita atribuţiile reglementate de Legea privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Legea privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • de a exercita atribuţiile reglementate de Legea privind procedura insolvenţei.
 • colaborează cu toate direcţiile şi compartimentele din cadrul instituiei primind şi furnizând informaţii specifice privind materia impozabilă;
 • colaborează cu alte instituţii ale statului în vederea stabilirii, identificării materiei impozabile;
 • colaborează cu alte instituţii; cu notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti/bancari, precum şi alte entităţi care deţin informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK