Primăria Cluj-Napoca anunță instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului, aprobată prin HCL nr. 1015/2018.

Plătitorii taxei speciale:
Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare turistică clasificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Cuantumul şi termenele de plată a taxei speciale:
Cuantumul taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca se stabilește anual prin hotărârea de consiliu local privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale.
Taxa este nepurtătoare de TVA și se reține la sursă de către structurile de cazare turistică, care o evidențiază distinct și o înregistrează în contabilitate separat de tariful de cazare și mic dejun.
Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca este lunară.
Nivelul și modul de calcul se stabilesc prin Hotărârea consiliului local privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale.
Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca încasată de structurile de cazare turistică va fi virată lunar la bugetul local într-un cont colector unic: RO07TREZ21621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca.
Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca se plătește lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc cazarea.
Orice unitate de cazare care încasează taxa specială pentru promovarea turismului în municipiului Cluj-Napoca are obligația de a depune o declarație-decont conform formularului tipizat – Anexa 2, la Direcția de Impozite și taxe locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei speciale.
Unitatea de cazare care încasează taxa specială răspunde pentru calculul corect al taxei speciale, depunerea la timp a declarației-decont și plata la timp a taxei speciale către bugetul local.
Pentru neachitarea la termenul de scadență de către structurile de cazare turistică a taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca, datorată bugetului local, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întârziere și modul de calcul al acesteia sunt prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Începând cu 1 ianuarie 2019, taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca, instituită prin H.C.L nr. 1015/2018 se stabilește prin aplicarea cotei de 1% la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

 

Prin HCL nr.1015/2018 s-a aprobat:
Instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca;
Regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca -Anexei 1;
Formularul tipizat al declarației-decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca-Anexa 2, care poate fi accesat AICI

În cazul în care ați solicitat comunicarea actelor fiscale pe cale electronică (model cerere – https://primariaclujnapoca.ro/taxe-si-impozite-locale/persoane-juridice/), depunerea Declarației-Decont se poate efectua și online la următoarea adresă: https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura/cereri/