2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 09. 08.2018, pentru ocuparea funcţiilor publice
specifice de execuţie vacante la Direcția Generală Poliția Locală:

 polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant (2 posturi) – Biroul Ordine Publică – zona VI – Serviciul Ordine și Siguranță Publică – Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier – Direcția Generală Poliția Locală.

  • selecţia dosarelor de înscriere,
  • proba scrisă,
  • interviu.

Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 09. 08. 2018, ora 11 în Amfiteatrul Universității „Bogdan Vodă” – str. Grigore Alexandrescu nr. 26 A, Cluj – Napoca;
 Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 06.07.2018 – 25.07.2018.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– cerințe specifice: permis de conducere categoria B și aviz psihologic;
Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
Cunoștințe operare calculator – nivel începător – atestat in conditiile legii prin document (diploma/adeverinta/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
9. Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale prevăzut în anunțul de concurs;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
i)permis conducere categoria B;
j) aviz psihologic.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, email: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.
Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Informații publice – Concursuri ocupare posturi vacante – Secțiunea
Formulare: Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

1. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă si urmareste respectarea masurilor dispuse in cele 7 zone delimitate ;
2. pe timpul executării activităților de control acces și mentinerea ordinii publice, își va concentra atenția pentru a supraveghea toată zona din consemn și intervine operativ pentru
luarea măsurilor legale în caz de producere a unor agresiuni, scandaluri sau alte manifestari prin care se tulbură ordinea și linistea publică sau se lezează demnitatea funcționarilor aflați în
incinta primăriei;
3. asigură ordinea şi liniştea pe timpul audientelor organizate sau cand se primesc delegatii sau oficialitati in sediul Primariei Cluj -Napoca;
4. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind ordinea şi liniştea publică în incinta Primăriei;
5. asigură punerea în execuţie a legilor şi a celorlalte acte normative care intră în competenţa Poliţiei Locale in toate cele 7 zone delimitate.
6. reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor
7. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
8. constată contravenţii și aplică sancţiuni contravenţionale pentru încalcarea prevederilorlegale referitoare la tulburarea ordinii și liniştii publice, curaţenia stradală, comerţ stradal,
protecţia mediului înconjurător, circulaţia mijloacelor hipo.
9. constată contravenţii și aplică sancţiuni contravenţionale pentru încalcarea prevederilor legale referitoare la oprirea /stationarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având
dreptul de a dispune ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar.
10. intervine la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine, în functie de
specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competentei teritoriale;
11. asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale in cele 7 zone delimitate, aprobat în
condiţiile legii;
12. asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluţionarea la nivelul serviciilor primăriei; asigură ordinea şi liniştea
publică în zona de responsabilitate, previne şi combate încălcarea regulilor de convieţuire socială ;
13. însoţeşte şi asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acţiuni
specifice;
14. asigură ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativteritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
15. patrulează la vedere și actionează în zona adiacentă a unităţii de învățământ pentru:- protejarea personalului didactic și a elevilor;menţinerea unui climat corespunzator de ordine
publică şi bună desfăşurare a procesului de învățământ;prevenirea distrugerilor în perimetrul și al patrimoniului unităţii de învățământ;la prezentarea în unitatea scolară se informează despre
activităţile ce se desfăşoară s-au cele aflate în curs de derulare precum și eventualele probleme nou apărute;nu permite accesul personalului neautorizat, elevilor din alte instituţii de
învătământ;- identifică împreună cu profesorul de serviciu, elevii care crează probleme în recreații precum și persoanele care sunt predispuse la comiterea de fapte antisociale în incinta sau în apropierea unităţii școlare și care prin acțiunile lor, perturbă procesul instructiveducativ;
16. previne distrugerea amenajărilor existente în parcuri (furtul sau degradarea jardinierelor, mobilierului sau pieselor de joacă, a altor amenajari precum şi a arborilor ornamentali),
constată şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în parcuri, zone de agrement, zona rezidenţială şi pietonală;
17. răspunde la sesizările populaţiei şi adreselor instituţiilor care intră în raza de competenţă; constată contravenţii şi aplică sacţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea
prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru faptele ce afectează climatul social;
18. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor,marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare,
acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice,sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul
public şi care implică aglomerări de persoane;
19. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
20. actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii administrative teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum
si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;
21. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care
locuiesc pe raza de competenţă;
22. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii stradale;
23. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare, a rezerviştilor din Ministerul Apărării
Naţionale;
24. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
25. acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale, sprijin imediat stucturilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
26. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;(participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;)
27. conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
28. intervine in sprijinul personalului Politiei Locale, ori de câte ori este nevoie sau este solicitat, pentru rezolvarea unor probleme în exercitarea atributiilor de serviciu;
29. în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, pentru asigurarea ordinii publice, în zona aflată în responsabilitate trebuie să cunoască limitele și particularităţile acesteia, specificul
activităţilor ce se desfăşoară în anumite instituţii, străzile, pieţele, parcurile și alte locuri propice comiterii de contraventii, infracţiuni și alte fapte antisociale;
30. execută activităţi de patrulare pedestră și cu auto, în intinerariul aflat in responsabilitate;
31. se află la orele stabilite, în punctele fixate în variantele de patrulare, dacă nu sunt cauze care pot impiedica aceasta misiune;
32. intervine pentru asigurarea fluenței circulației, pe itinerariul de patrulare având dreptul de efectua semnale regulamentare de oprire conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu conferite de Legea nr. 155/2010, a Poliţiei locale;
33. constată şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducătorii de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
34. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, respectiv pentru ocuparea fără drept a
locurilor adaptate, rezervate şi semnalizate pentru persoanele cu handicap;
35. acţionează pentru combaterea faptelor de comerţ stradal-neautorizat și participă la acţiuni organizate pentru combaterea faptelor antisociale;
36. îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege – execută și alte misiuni, ordonate de către conducerea Poliţiei Locale si se deplaseaza la reclamatile primite prin dispeceratul Politiei
locale;
37. Sprijină Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj în acţiunile de combatere a absenteismului şcolar.
-Întocmeşte materiale şi analize de sinteză, informări;
-Întocmeşte referate de specialitate solicitate de către şeful de serviciu sau de către conducere;
-Respectă programul de lucru, disciplina, regulamentul de ordine interioară cu privire la prezenţa la serviciu, folosirea eficientă a timpului de muncă, fumat, consumul de băuturi
alcoolice şi contractul colectiv de muncă.
Sarcini de serviciu în calitate de polițist local:
Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu conduce autoturismele din dotarea Poliției locale și execută misiuni de patrulare cu autoturismele din dotare;
– respecta cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
– inainte de a pleca în misiune are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
– atât la plecare cât şi la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare întocmeşte un proces verbal de constatare, pe care îl semnează şi îl
prezintă şefului direct;
– efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
– nu pleaca în misiune dacă constata defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;
– preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva şi preda celui care îl schimbă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs. –
menţine starea tehnica corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
– parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;
– comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
– are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, pană la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca
rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sanatăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;
– nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;
– utilizează dispozitivele speciale(sonore şi luminoase) în intervenţie şi misiuni ordonate(ex însoţire la activităţi sportive ,culturale etc ) .
– în situaţia în care patrularea este întreruptă pentru deplasarea imediată la un eveniment semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgentă, vor fi puse în funcţiune simultan
semnalele acustice şi luminoase;
– folosirea sirenei fară girofar, interzisă;
– semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fară a fi însotite de cele sonore;
– nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore în interes personal
În timpul serviciului :
 ţine permanent legatura cu dispeceratul Poliţiei Locale, cu celelalte echipaje/patrule și
poliţiştii locali din dispozitivul zilnic, prin statie radio, telefon sau contact direct precum și cu ofițerul de serviciu;
III. ţine legatura cu patrulele de politie și jandarmeriei cand desfasoara activitati in sistem integrat;
IV.în cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele
competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
V. manifestă receptivitate calm și amabilitate în ascultarea celor relatate de către, martori, persoane legitimate sau cetațenii care ridică anumite probleme, în vederea rezolvării
cazurilor, solicită sprijin șefului O.P. sau echipajului mobil de intervenție sau dacă se depașește competenţa Poliţiei Locale va proceda la sesizarea organelor cu atribuții;
VI. prezintă raport scris în fiecare zi la ieşirea din serviciu, consemnând toate evenimentele şi procesele verbale de constatare a contravenţiei încheiate. purtarea echipamentului specific este obligatorie (uniformă, baston de cauciuc, spray lacrimogen şi staţie de emisie-recepţie) cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului dispune
altfel;
 În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
a) să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ „;
b) să poarte caschetă cu coafă albă;
c) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care
reglementează circulaţia pe drumurile publice.
 propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;
 răspunde sesizărilor populaţiei privind linistea si ordinea publică
 dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;
 constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;
 îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărârâri ale consiliului local.
 informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;
 se adresează politicos reprezentantilor mass-media, iar pentru problemele solicitate îi indrumă către biroul Mass-Media al institutiei si il informeaza pe seful direct de indata care
transmite datele persoanei nominalizate din cadrul directiei;
Pe timpul executării serviciului, polițistului local îi este interzis:
– să părăseasca zona de siguranţă publică sau misiunea stabilită, fără aprobarea şefului de
serviciu, sefului de birou, ofiterului de serviciu şi şefului de dispozitiv, responsabilului de misiune;
– să incredinteze altor persoane, mijloacele tehnice din dotare;
Poliţistul local are următoarele drepturi conform Legii nr. 155/2010:
– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;- să circule
gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
– să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;- să conducă la sediul poliţiei locale
sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte
valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.
Poliţistul local este obligat conform Legii nr. 155/2010:
– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale;
– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
– să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
-să respecte procedurile de lucru ale serviciului, direcţiei
– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la
începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după
încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea
evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de
mobilizare şi de război;
– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de
serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în
calitatea sa oficială.
Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă şi/sau
primarul municipiului Cluj-Napoca.