Rezultate afișate în 11 martie 2019 09:00
2

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, 0264 59 60 30, int. 1020, 5030, site: www.primariaclujnapoca.ro; e-mail:resurseumane@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 28.02.2019, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii:
– inspector , clasa a I-a, grad profesional principal (2 posturi ) la Biroul Evidența străzi din municipiul Cluj-Napoca.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 28.02.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 14. 01.2019 – 04. 02.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul: Inginerie Geodezică; (inspector , clasa a I-a, grad profesional principal);
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani; (inspector , clasa a I-a, grad profesional principal)
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – atestat prin document, emis în condițiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea nr. 7/1996, republicată, cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordin nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat;
7. Codul civil (Legea nr.287/2009), republicat, Titlul VI – Proprietatea publică; Tilul VII – Cartea Funciară.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri pentru şedinţele Consiliului local, referitoare la activităţile specifice biroului în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit.
efectuarea de măsurători topografice pentru identificarea şi delimitarea imobilelor –terenuri cu destinaţia de străzi-, imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca
întocmirea planurilor topografice, a schiţei parcelelor şi transpunerea acestora pe suport topografic.
asigurarea publicităţii imobiliare în conformitate cu prevederile Codului civil, a Legii nr. 7/1996 modificată, a ordinelor directorului general al ANCPI in baza informaţiilor /lucrărilor efectuate de către Biroul Evidenta Strazi din municipiul Cluj-Napoca;
determinarea, pe bază de măsurători topografice, calcule de suprafeţe, realizarea unor schiţe, planuri, prin diverse proiecţii la scară a detaliilor topografice, a poziţiei configuraţiei imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca.
obţinerea de la arhive a actelor, planurilor şi a decretelor de expropriere care au stat la baza preluării imobilelor, terenuri cu destinaţia de străzi , imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca.
participarea la efectuarea măsurătorilor si a constatărilor din teren în vederea efectuării expertizelor tehnice dispuse de instantele de judecată, in cauzele care au ca obiect imobilele (terenuri cu destinaţia de străzi), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca.
transmiterea către Serviciului juridic, contencios, a observaţiilor tehnice asupra rapoartelor de expertiza care au ca obiect imobile cu destinaţia de străzi.
întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale pentru imobilele- terenuri cu destinaţie de străzi- aflate în patrimoniul Municipului Cluj-Napoca conform legislaţiei în vigoare.
Furnizarea datelor privind situaţia juridică a imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi ), imobile care aparţin proprietăţii publice a municipiului Cluj-Napoca, celorlalte compartimente din cadrul primăriei, persoanelor juridice şi fizice, altor autorităţi si instituţii, cu excepţia aspectelor legate de revendicări în baza legilor fondului funciar si a Legii nr. 10/2001.
Efectuarea demersurilor necesare pentru promovarea acţiunilor judecătoreşti privind reconstituirea/conservarea dreptului de proprietate al municipiului Cluj-Napoca asupra imobilelor (terenuri cu destinaţia de străzi) – imobilele neevidenţiate în cartea funciară şi cele pentru care nu este operat în cartea funciară modul de preluare la statul roman, în vederea întabularii;
Efectuează demersurile necesare preluarii terenurilor afectate de servitute de utilitate publică, potrivit PUG, intrate în patrimoniul municipiului prin donaţie sau renunţare a drept.
Efectuează demersurile necesare și verifică încadrarea străzilor care fac obiectul ofertelor de donație în PUG/PUZ/PUD în vederea promovării proiectelor de hotărîre de consiliu local de acceptare a ofertelor de donaţie a terenurilor afectate de servitute de utilitate publică sau a străzilor deja constituite.
Efectuează demersurile necesare și verifică încadrarea străzilor care fac obiectul renunțărilor la dreptul de proprietate în PUG/PUZ/PUD în vederea promovării proiectelor de hotărîre de consiliu local de aprobare a înscrierii în domeniul privat a imobilelor-teren afectate de servitute de utilitate publică sau a străzilor deja constituite.
Transmiterea către Direcţia economică a imobilelor care intră în proprietatea autorităţii locale, în vederea introducerii acestora în inventar şi în evidenţele contabile.
Constituirea bazei de date privind imobilele -terenuri cu destinaţie de străzi- aflate/preluate în patrimoniul municipiului, pe care o actualizeaza;
Verificarea documentaţiilor depuse de catre proprietarii unor drumuri private în vederea donarii acestora către municipalitate. Promovarea proiectelor de hotarare de consiliu local in acest sens.
Verificarea documentaţiilor de comasare redistribuire, a documentaţiilor de întabulare şi parcelare, pentru drumurile private constituite în concordanţă cu înscrierile din Cartea Funciară.
Întocmirea informărilor şi referatelor privind activitatea specifică biroului;
Emiterea de avize în calitate de reprezentant al municipiului Cluj-Napoca pentru lucrările de construire efectuate asupra imobilelor cu destinaţie de străzi.
Desfăşurarea activităţilor de relaţii cu publicul, în domeniul specific de activitate al biroului.Arhivarea documentelor ( note interne, petiţii persoane fizice şi juridice, sentinţe judecătoreşti, HCL, acte normative).Expediază corespondenţa proprie privind lucrarile solutionate, in cadrul primărie şi în afara instituţiei;
Ţine evidenţa actelor soluţionate, a adreselor şi registrelor speciale.
prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de angajator;

Anunț concurs