12

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 09. 08.2018, pentru ocuparea funcţiilor publice
specifice de execuţie vacante la Direcția Generală Poliția Locală:

 polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant (12 posturi) – Biroul Fluidizare trafic rutier – Serviciul Control trafic rutier – Direcția Ordine Publică și Trafic Rutier – Direcția Generală Poliția Locală.

  • selecţia dosarelor de înscriere,
  • proba scrisă,
  • interviu.

Data, ora, locul și locația desfășurării probei scrise: 09. 08. 2018, ora 11 în Amfiteatrul Universității „Bogdan Vodă” – str. Grigore Alexandrescu nr. 26 A, Cluj – Napoca;
 Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 06.07.2018 – 25.07.2018.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– cerințe specifice: permis de conducere categoria B și aviz psihologic;
Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
Cunoștințe operare calculator – nivel începător – atestat in conditiile legii prin document (diploma/adeverinta/atestat) potrivit standardului sau nivelului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea de Guvern nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției ( www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale prevăzut în anunțul de concurs;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
i)permis conducere categoria B;
j) aviz psihologic.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, email: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.
Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Informații publice – Concursuri ocupare posturi vacante – Secțiunea
Formulare: Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

1. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune
măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
2. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale
de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
3.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
4.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederiilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
5.Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de
autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de actele normative în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, capacitatea de a conduce autovehiculul în condiţii deosebite şi aglomeraţie urbană;
6.Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere şi
asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie şi aplicarea de marcaje rutiere;
7.Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor, fenomenelor naturale cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie
torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene pe drumurile publice;
8.Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri,
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz,
precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
9.Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în vederea asigurării măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza
teritorială de competenţă;
10.Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a
făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
11.Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
12.Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehicului ridicat, ca urmare a staţionării
neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
13.Conlucrează cu organismele de specialitate ale Primăriei, în vederea stabilirii executării de măsuri care să asigure creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei
rutiere pe drumurile publice din municipiul Cluj-Napoca;
14.Aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
15.Verifică autorizaţiile de traseu, respectiv funcţionarea mijloacelor de transport călători pentru prevenirea existenţei altor mijloace de transport decât cele
neautorizate;
16.Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul lor de activitate, cu precădere în unităţile de învăţământ;
17.Efectuează semnale adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
18.Acţionează împreună cu Poliţia Naţională, Jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvarea şi evacuarea persoanelor şi
bunurilor periclitate de incendii, explozii, accidente, epidemii, calamităţiile naturale şi catastrofe, la limitarea şi înlăturarea urmărilor unor astfel de evenimente
19.Funcţionarul public va avea acces la baza de date privind evidenţa persoanei şi cea privind vehiculele înmatriculate în Sistemul Informatic Naţional de Evidenţă;
20.Intocmirea rapoartelor zilnice şi săptămânale ale activităţilor desfăşurate;
21.Participă la măsurile speciale de menţinere a siguranţei şi liniştii publice în situaţii deosebite;
22. Preia sesizările şi informează dispeceratul/şeful cu referire la soluţionarea acestora;
23. Răspunde la sesizările cetăţenilor(sesizări, petiţii) de pe site-ul www.domnuleprimar.ro;
24. Aduce propuneri de rezolvare a aspectelor constatate şi soluţionare în termenul prevăzut de legislaţie în vigoare;
25.Să nu părăsească itinerarul de patrulare stabilit şi să folosească autovehiculul numai pentru executarea serviciului;
26. Respectă şi pune în aplicare toate prevederile legii 155/2010, HG 1332/2010 şi HCL 85/2011 cu modificările și completările ulterioare;
27. Pe timpul parcurgerii itinerarului patrula auto menţine legătura direct sau prin staţia de emisie-recepţie cu poliţiştii aflaţi în serviciu, pentru realizarea schimbului de informaţii şi
acordarea sprijinului necesar, dacă este cazul;
Sarcini de serviciu în calitate de polițist local:
Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu conduce autoturismele din dotarea Poliției locale
și execută misiuni de patrulare cu autoturismele din dotare;
– respecta cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
– inainte de a pleca în misiune are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
– atât la plecare cât şi la sosirea din cursă verifică starea tehnică a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare întocmeşte un proces verbal de constatare, pe care îl semnează
şi îl prezintă şefului direct;
– efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
– nu pleaca în misiune dacă constata defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;
– preia foaia de parcurs pentru ziua respectiva şi preda celui care îl schimbă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de carburant anexate la foaia de parcurs. – menţine starea tehnica corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
– parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;
– comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
– are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, pană la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, daca acesta a avut ca
rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sanatăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;
– nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;
– utilizează dispozitivele speciale(sonore şi luminoase) în intervenţie şi misiuni ordonate(ex însoţire la activităţi sportive ,culturale etc ) .
– în situaţia în care patrularea este întreruptă pentru deplasarea imediată la un eveniment
semnalat sau pentru o activitate cu caracter de urgentă, vor fi puse în funcţiune simultan semnalele acustice şi luminoase;
– folosirea sirenei fară girofar, interzisă;
– semnalele mijloacelor speciale de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fară a fi însotite de cele sonore;
– nu se folosesc semnalele luminoase sau sonore în interes personal;
În timpul serviciului :
– ţine permanent legatura cu dispeceratul Poliţiei Locale, cu celelalte echipaje/patrule şi poliţiştii locali din dispozitivul zilnic, prin staţie radio, telefon sau contact direct precum şi
cu ofiţerul de serviciu;
– ţine legatura cu patrulele de politie şi jandarmeriei când desfăşoara activităţii în sistem integrat;
– în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele
competente şi predau faptuitorul structurii Poliţiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
– manifestă receptivitate calm şi amabilitate în ascultarea celor relatate de către, martori, persoane legitimate sau cetaţenii care ridică anumite probleme, în vederea rezolvării cazurilor, solicită sprijin şefului direct sau echipajului mobil de intervenţie sau dacă se depăşeşte competenţa Poliţiei Locale va proceda la sesizarea organelor cu atribuţii;
– prezintă raport scris şi fişă de eveniment în fiecare zi la ieşirea din serviciu, consemnând toate evenimentele şi procesle verbale de constatare a contravenţiei încheiate şi actele de
constatare şi le preda poliţistului local nominalizat cu preluarea documentelor;
– purtarea echipamentului specific este obligatorie (uniformă, baston de cauciuc, spray lacrimogen şi staţie de emisie-recepţie) cu excepţia cazurilor în care şeful serviciului
dispune altfel;
– propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul în care răspunde;
– dă dispoziţii obligatorii în scris persoanelor fizice sau juridice controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;
– constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă;
– îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărârâri ale consiliului local;
– informează şeful de serviciu despre toate constatările din controalele efectuate;
– se adresează politicos reprezentantilor mass-media, iar pentru problemele solicitate îi îndrumă către biroul Mass-Media al instituţiei şi îl informează pe şeful direct de îndată, care
transmite datele persoanei nominalizate din cadrul direcţiei;
Pe timpul executării serviciului, poliţistului local îi este interzis:
– să părăsească zona de siguranţă publică(postul) sau misiunea stabilită, fără aprobarea şefului de serviciu , sefului de birou ,ofiterului de serviciu şi şefului de dispozitiv, responsabilului de misiune;
– să încredinteze altor persoane, mijloacele tehnice din dotare;
– să întreprindă acţiuni care nu au legatura cu indeplinirea îndatoririlor de serviciu;
– să poarte discuţii cu cetăţenii în afara de cele impuse de natura serviciului;
Poliţistul local are următoarele drepturi conform Legii nr. 155/2010:
– să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei
infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
– să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
– să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
– să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului,
armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;
– să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
– să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
– să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
– să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa
persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de
săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii.
Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă;
-Poliţistul local este obligat conform Legii nr. 155/2010:
– să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale;
– să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
– să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
– să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
– să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
– să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în
acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare
funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
– să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de
existenţa unor situaţii care justifică intervenţiasa;
– să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte
asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
– să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor
de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
– să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în
calitatea sa oficială;
Salariatul (ocupantul postului) are obligaţia de a se prezenta la sediul instituţiei sau la locul indicat ori de câte ori i se solicită acest lucru de către şeful compartimentului de muncă
şi/sau primarul municipiului Cluj-Napoca.