0
Formularul de înscriere completat va fi depus la registratura instituţiei, Calea Moților nr. 7 (Centrul de informare pentru cetățeni)

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează examen de promovare în funcţie a personalului contractual din cadrul instituţiei

a) probă scrisă sau probă practică*, după caz;

*Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.

Se pot prezenta la probă scrisă sau la proba practică, după caz, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise.

Fiecare dintre cele două probe, respectiv proba scrisă sau proba practică, după caz, vor fi notate cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

  • Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens.

  • Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de instituţie ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către primar sau de către conducătorul serviciului public din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Bibliografia propusă de către compartimentul de specialitate pentru examenul de promovare în funcție a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

I. Biroul Mass-media

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul III, Cap. III-V;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de înscriere completat va fi depus la registratura instituţiei, Calea Moților nr. 7 (Centrul de informare pentru cetățeni)

Anunț concurs

Formular înscriere

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise