1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, în data de 08.06.2021, pentru ocuparea, pe durată determinată, a funcţiei publice de execuție temporar vacantă: inspector, clasa I, grad profesional superior (ID – 340000)– Biroul Strategii urbane – Direcția Generală de Urbanism.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

– selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

– proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

– interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

  • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 08.06.2021, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, Calea Moților nr. 3;

  • Perioada de depunere a dosarelor: 19.05. 2021 – 26.05. 2021;

  • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, probă la care pot participa doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

 Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:

.Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

Domeniu fundamental:

Științe umaniste și artă

Matematică și științe ale naturii

Științe inginerești

Ramura de știință:

Arhitectură și urbanism

Științele pământului și atmosferei;

Inginerie civilă

Domenii de licență:

Arhitectură, Urbanism

Geografie

Inginerie civilă

Specializări:

Arhitectură

Proiectare și planificare urbană

Urbanism și administrarea teritoriului

Planificare teritorială

Inginerie urbană și dezvoltare regională

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 233/2016, privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Tematică:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I și titlul II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul 1– principii și definiții;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul III– Atribuții ale administrației publice și Capitolul IV – Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

6. Ordinul nr. 233/2016, privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; Capitolul II – Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Capitolul III – Fundamentarea şi elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

În vederea participării la concurs, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări precum și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota:

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Administrație – Informații publice – Concursuri posturi vacante:

Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Atribuţiile postului

1. Studiază şi aplică prevederile Legii nr. 350/2001, modificată şi completată, Legii nr.50/1991, republicată; Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001; Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi toate H.G., O.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de ministere, referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului, de urbanism şi autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii.

2. Studiază şi aplică Regulamentul general de urbanism aprobat cu H.G. nr. 525/1996, Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca (P.U.G.) aprobat şi regulamentele locale de urbanism aferente documentaţiilor de urbanism (P.U.Z.) aprobate conform legii.

3. Întocmeşte în termen răspunsuri la cereri şi petiţii repartizate de şeful ierarhic superior.

4. Răspunde în termen la solicitările instanţelor de judecată şi a altor instituţii ale statului.

5. Informează cetăţenii interesaţi cu privire la studiile de urbanism aprobate şi regulamentele acestora , precum şi despre documentaţiile de urbanism aflate în procedura de avizare.

6. Pune la dispoziţia serviciilor din cadrul Direcţiei Urbanism documentaţiile de urbanism aprobate în vederea întocmirii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire în conformitate cu ultimele studii de urbanism aprobate conform legislaţiei în vigoare.

7. Pune la dispoziţia departamentelor din cadrul primăriei, pentru informare şi consultare, a documentaţiilor de urbanism aprobate.
8. Întocmeşte informări pentru Consiliul local, departamentul juridic sau alte departamente ale primăriei şi răspunde la notele interne repartizate de şefii ierarhici superiori.
9. Întocmeşte răspunsuri la notele de audienţă a Directorului şi a altor şefi ierarhici superiori.
10. Verifică în prealabil documentaţiile de urbanism repartizate, din punct de vedere al conţinutului – cadru în conformitate cu legislaţia în vigoare.
11. Ţine evidenţa documentaţiilor de urbanism depuse, pe tot parcursul procedurii de avizare.
12. Participa la sedintele de lucru pentru verificarea si analizarea documentațiilor cu Sef Serviciu, Arhitect Șef si alti membri ai Comisiei Tehnice de Amenjare a Teritoriului si de urbanism; Întocmeşte avize sau adrese de competare/restituire în urma analizei in C.T.A.T.U si subcomisiei acesteia
13. Participă la ședințele în plen a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism;
14. Întocmește din punct de vedere tehnic și propune spre emitere Avize de Oportunitate.
15. Intocmește din punct de vedere tehnic avize Arhitect Sef pentru documentații de urbanism, rapoate de specialitate și proiecte de hotărâre pentru documentații de urbanism;
16. Participă la elaborarea temelor de proiectare și a temelor pentru concursuri de urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură organizate de administrația locală pentru obiective de interes public;
17. Face propuneri pentru atribuirea de denumiri străzilor noi sau de modificare a denumirilor, colaborând cu Comisia Judeţeană de Atribuire de Denumiri şi cu Comisia IV a Consiliului local.
18. Duce la îndeplinire dispoziţiile primarului şi face parte din comisiile în care este desemnat de către acesta.
19. Îndeplineşte şi alte sarcini de serviciu primite de la şefii ierarhici.
20. Deplasări pe teren pentru verificarea situaţiei de la faţa locului acolo unde se impune.
21. Respectă disciplina la locul de muncă şi programul de lucru, conform Regulamentului intern.
22. Acordă audiențe online cetățenilor prin intermediul platformei Cisco Webex Meetings

Alte prevederi:

Securitatea şi sănătatea în muncă: salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă. Salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

O.U.G. nr.57/2019 – ART. 437

  Îndeplinirea atribuţiilor

  Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.

  Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.

  Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

  În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), funcţionarul public răspunde în condiţiile legii.

Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă. Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică. Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.

Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic. Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.