1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 03.10.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (1 post – id.451801) vacantă la Direcția Ecologie Urbană și Spații verzi.

selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice
(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul fundamental – științe sociale, ramura de stiință – științe juridice, domeniul de licență – științe juridice, specializarea drept;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

Constituția României, republicată;

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII,IX);

Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizat*) aprobată prin Legea nr.48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**);

Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, (drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, contractul de furnizare, contractul de antepriză);

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.
Următoarele formulare pot fi accesate pe pagina de internet a instituției www.primariaclujnapoca.ro – Informații publice – Concursuri posturi vacante:
Formularul de înscriere la concurs, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011, Formular declaraţii, Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

1.asigură cunoașterea și aprofundarea legislației în vigoare precum și modificările și completările care ar putea să apară
2.urmărește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu
3.participa la negocierea unor contracte, protocoale, conventii e.t.c.
4.acorda consultanta juridica directiei, raspunzând direct de corectitudinea informatiilor furnizate, intocmeste actele ce vor fi incheiate, urmarind incontinuu punerea in concordanta a scopurilor si obiectivelor institutiei cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legalelș asigura consultanta juridica necesara in elaborarea si intocmirea documentatiilor specifice directiei
5.raspunde de realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in termen a documentelor repartizate, cu pastrarea secretului de serviciu, a confidentialitatii informatiilor sau a documentelor de care ia cunostinta in exercitarea functiei
6.colaboreaza si intocmeste proiecte de hotarâri si a altor reglementari specifice , in vederea acordarii vizei de legalitate
7. solutioneaza cererile cu caracter juridic in toate domeniile dreptului din cadrul Directiei Ecologie urbana si spatii verzi
8. raspunde de legalitatea actelor intocmite, de modul de solutionare a corespondentei repartizate, de calitatea muncii prestate si folosirea eficienta a timpului de lucru
9. verifica si avizeaza referate, proiecte de dispozitii, proiecte de hotarari, etc in probleme ce intra in competenta solutionare din punct de vedere juridic al directiei, pe pe activitatile cuprinse in Regulamentul de organizare al Directie Ecologie urbana si spatii verzi
avizeaza si cotrasemneaza actele din punct de vedere juridic
10.colaboreaza cu toate celelalte directii/servicii din cadrul aparatului de specialitatea pentru rezolvarea solicitarilor primite
11.asigura relatiile cu publicul si acorda consultare juridica cetatenilor aflati in audienta la Directorul Directiei Ecologie urbana si spatii verzi
12. asigura consultanta in elaborarea documentatiilor de achizitie la nivelul directiei
evaluaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specifice si propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificare si le inainteaza sefului ierarhic spre avizare
13. avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic din cadrul directiei
14.prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii de angajator
15. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa ori intarzierea in indeplinirea atributiilor stabilite, nerespectarea limitelor de competenta, a termenelor atrage raspunderea disciplinara, materiale, civila sau penala , dupa caz

Anunț concurs