Rezultate afișate în 18 martie 2019 12:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: ww.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:

  –   consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post);

la Direcția Tehnică, Serviciul Administrare căi publice

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu
 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 12. 03. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Perioada de depunere a dosarelor: 08.02.2019 – 27.02.2019.
 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului și ingineria sistemelor de circulație rutieră (inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent -Serviciul Siguranța circulației);
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: construcții civile, industriale și agricole / căi ferate, drumuri și poduri (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior – Serviciul Administrare căi publice);
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent );
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior);
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.
 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
 7. Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată – Secțiunea a 3-a;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

        a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;

c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;

g) cazierul judiciar*;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. Urmareste executia lucrarilor de intretinere, modernizari, reparatii strazi si alte lucrari, pe tot parcursul realizarii acestora in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru antreprenorii de care raspunde.
 2. Asigura solutionarea neconformitatilor, defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor.
 3. Asigura realizarea nivelului calitativ stabilit prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice precum si a studiilor si cercetarilor efectuate
 4. Asigura receptia lucrarilor de constructii la terminarea acestora si la expirarea perioadei de garantie
 5. Urmareste evolutia contractelor(fizic, valoric, termene, etc.) si a clauzelor contractuale pe parcursul derularii acestora
 6. Efectueaza reviziile tehnice ale strazilor pe sectoarele atribuite si face propuneri de lucrari
 7. Verifica si raspunde sesizarilor primite de la cetateni, agenti economici, institutii.
 8. Preia corespondenta repartizata, analizează, intocmeste raspunsuri si opereaza in aplicaţia informatica in vederea arhivării acestora
 9. Verifică şi răspunde sesizărilor primite de la sistemul informatic al instituţiei, agenţii economici, diferite instituţii, cetăţeni şi participă la actualizarea bazei de date ale serviciului.
 10. Intocmeste referate si proiecte de hotarare ale Consiliului local, referitoare la activitatea serviciului
 11. Redactarea raspunsurile la sesizarile cetatenilor formulate in cadrul emisiunilor TV , radio, sesizari online, etc.
 12. Participa ca membru in cadrul comisiilor de receptie pentru obiectivele finalizate
 13. Face propuneri de îmbunătăţirea activităţii pe care o coordoneaza, ori de cate ori situaţia o impune sau consideră ca este necesar acest lucru
 14. Intocmeste ori de cate ori i se solicita informări, situaţii privind activitatea pe care o efectueaza, la solicitarea sefului ierarhic superior
 15. Efectueaza verificarea trecerilor de pietoni de pe strazile importante(conform anexa), din zona atribuita – in ceea ce priveste stagnarea apelor pluviale (balti pe trecerea de pietoni) si amenajarea de rampe pentru persoane cu dizabilitati acolo unde este cazul
 16. Participa in vederea derularii procedurilor privind atribuirea contractelor de achizitie publica specifice serviciului
 17. Participa la intocmirea caietului de sarcini , documentatii, etc la obiectivele ce se propun a se derula in cadrul serviciului.
 18. Îndeplineşte şi alte sarcini transmise de către şefii ierarhici superiori.

Anunt concurs