DEPUNERE DOSARE până în 31 ianuarie 2022
1
sediul Direcției Generale Poliția Locală

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240) organizează concurs de recrutare, în data de 15.02.2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție: consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID:340008), Serviciul Administrare căi publice, Direcția Tehnică.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Selecţia dosarelor de înscriere – în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Proba scrisă -care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Interviul – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Perioada de depunere a dosarelor: 10.01.2022 –31.01.2022

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 15.02.2022, ora 10, la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca

Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte

Ordonanță de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, art. 465

  Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

  (1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe inginerești

Inginerie civilă

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri și poduri

Inginerie civilă

Ingineria Instalațiilor

Instalații pentru construcții

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Cunoştinţe de operare pe calculator: cunoștințe dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de concurs – nivel mediu.

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:

1. Constituția României, republicată; Titlul II, Capitolul II – Drepturile și libertățile fundamentale

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I și titlul II ale părții a VI-a;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I – Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; integral

5. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; integral

6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; integral

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; integral

8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolele: II, IV, V,VI,VIII.

9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/201 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolele: II, III, IV.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3 , etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 – se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro);

  b) curriculum vitae, modelul comun european – se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea Administrație;

  c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări: (certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competențe informatice)

  e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului – pentru candidaţii cu dizabilităţi, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Nota: 

  - Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

  - Copiile de pe actele cuprinse în dosar, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  - Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

Atribuţiile postului

I. Atributiile postului:

– Urmareste executia lucrarilor de intretinere, modernizari, reparatii strazi si alte lucrari pe tot parcursul realizarii acestora in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru obiectivele de care raspunde.

– Asigura solutionarea neconformitatilor, defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor.

-Asigura realizarea nivelului calitativ stabilit prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice precum si a studiilor si cercetarilor efectuate.

-Asigura si raspunde de efectuarea la termen a receptiei lucrarilor de constructii la terminarea acestora si la expirarea perioadei de garantie la toate obiectivele de care a raspuns, conform legislatiei in vigoare

Efectueaza inspecție preliminară recepției la terminarea lucrărilor pentru întreţinerea, reparaţiile curente și modernizările drumurilor publice anterior recepției la terminarea lucrărilor,

CONSILIERUL- în termen de 2 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 9 ( HG 273/1994) , solicită proiectantului și dirigintelui/diriginților de șantier, ca în termen de 3 zile să prezinte documentele prevazute la art. 10 (1) alin. c.

CONSILIERULexaminează:
a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuţie încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente parţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4 din H.G. 273/1994 modificată și completată ;
Inspecția preliminară recepţiei la terminarea lucrărilor se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei.

CONSILIERUL în termen de 10 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 9 (HG 273/1994) finalizeaza examinarea construcției și intocmeste un „Proces-verbal de inspecție preliminară recepției la terminarea lucrărilor” in care va consemna neregulile constatate (daca e cazul) și termenul de remediere si face propuneri privind convocarea/sau nu a Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

CONSILIERUL va verifica dacă problemele constatate (daca a fost cazul) au fost remediate anterior convocării comisiei la recepția la terminarea lucrărilor si face propuneri privind convocarea comisiei de receptie.

Efectueaza inspecție preliminară recepției finale, lucrărilor pentru întreţinerea, reparaţiile curente și modernizările drumurilor publice/lucrari de arta :

CONSILIERULexaminează:
a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

b) INTOCMESTE referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării in exploatare a construcției, pe perioada de garanție, in conformitate cu obligatiile ce le revin potrivit legi;

c) cartea tehnică a construcției completată;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, dupa caz.

Inspecția preliminară recepţiei finale se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei.

CONSILIERUL propune convocarea Comisiei de recepție finală în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care au fost înlaturate, potrivit prevederilor art. 28 din H.G.R. 273/1994, modificată și completată.

CONSILIERUL va verifica dacă problemele constatate au fost remediate anterior convocării comisiei la recepția finala .
CONSILIERUL in urma verificarilor efectuate, intocmeste un Proces-verbal de inspecție preliminară recepției finale, in care se consemneaza neregulile constatate și termenul de remediere.

-Intocmeste si urmareste evolutia contractelor(fizic, valoric, termene, etc.) si a clauzelor contractuale pe parcursul derularii acestora

-Urmareste constituirea garantiei de buna executie a contractelor, valabilitatea acestora, pentru contractele de : executie/servicii/furnizare produse.

Preia si analizează corespondenţa repartizată, raspunde si operează în aplicaţia informatica in vederea arhivării acestora

Gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

– Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.”

-Raspunde solicitarilor primite prin aplicatia My Cluj integrată platformei -Infocet,

-Respecta prevederile Procedurilor Operationale specifice activitatii serviciului precum si alte proceduri operationale si de sistem implementate la nivelul institutiei,

-Verifica si raspunde sesizarilor primite de la cetateni, agenti economici, institutii, etc, conform prevederilor legale,

-Intocmeste referate si proiecte de HCL, referitoare la activitatea serviciului

-Intocmeste caiete de sarcini/note de fundamentare/teme de proiectare pentru lucrari si servicii (strazi, poduri, pasaje, proiectare, dirigentie, etc), la solicitarea sefilor ierarhic

-Intocmeste procesele verbale de predare-primire a documentatiilor de proiectare si a produselor

-Intocmeste referatul pentru desemnarea comisiei de receptie pentru receptia documentatiilor de proiectare/produselor

– Intocmeste procesele verbale de receptie a documentatiilor de proiectare si a produselor

-Participa ca membru in cadrul comisiilor de receptie pentru obiectivele finalizate,

-Participa ca membru in comisiile de licitatie, evalueaza ofertele depuse din punct de vedere tehnic si financiar si. intocmeste rapoarte de evaluare oferte,

-Intocmeste ori de cate ori i se solicita informări, situaţii privind activitatea pe care o efectueaza, la solicitarea sefului ierarhic superior;

-Intocmeste si aplica programul anual de urmarire a comportarii in timp a obiectivelor repartizate

Raspunde de implementarea obiectivelor care i-au fost repartizate,

-Raspunde, urmareste si verifica realizarea oricarui obiectiv repartizat

-Preia si executa orice sarcina stabilita de catre sefii ierarhici superiori

-Efectuaza reviziile tehnice ale strazilor pe sectoarele atribuite si face propuneri de lucrari pe ZONA ATRIBUITA.

Anunț concurs