0

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă.

Denumirea postului şi a compartimentului de muncă: casier- 1 post

– selecţia dosarelor de concurs (data afişării)

– proba scrisă

interviul

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

 Vechime în specialitatea studiilor: – minimum 1 an;

Cunoştinţe minime de operare pe calculator: cunoştinţe de bază (atestat cu document).

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia de concurs:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea TEMATICĂ:

  1. PARTEA III Administraţia publică locală, TITLUL V Autorităţile administraţiei publice locale, art. 105-169

  2. PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Cap.I, II, III, IV, V

PARTEA VII Răspunderea administrativă;

2. Hotărârea de Consiliu Local nr. 300/2014: Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013

(https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarari-de-consiliu/?_sfm_hotarare_an=2014&sf_paged=10);

3. Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, pentru îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de instituţie, dacă este cazul;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar (în original) sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală (în original) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, astestate valabile);

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (proba scrisă).

Actul de identitate, documentele de studii, calificări, cursuri și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).

Documentele se depun în dosar plic la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, calea Moţilor nr. 3, Serviciul Resurse umane, etaj 2, camera 99.

Candidații declarați respinși se vor prezenta la camera 99, etajul 2, str. Moților nr. 3 pentru ridicarea dosarelor de concurs (în termen de maximum 12 luni de la data depunerii dosarului).

Anunț concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

ANUNŢ privind sala unde se vor desfăşura proba scrisă și proba interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultat final