sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca (Calea Moţilor nr. 3, tel. 0264-596030,  e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro) organizează concurs de recrutare, conform prevederilor art. VII, alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 115/2023 și a art. VII, alin. 7/XI/XII din O.U.G. nr.121/2023, în data de 08.05.2024, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție de consiiler, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID: 340081 ) vacantă la Serviciul Autorizări comerț, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe baza documentelor conţinute de dosarele de concurs. (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

– Proba scrisă – care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

Proba interviului – în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Data afișării anunțului: 27.03.2024;

 • Perioada de depunere a dosarelor: 27.03.202415.04.2024;

 • Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 08.05.2024, ora 11 la sediul Direcției Generale Poliția Locală, str. Iuliu Maniu nr.16, Cluj-Napoca;

 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.

 • Data și ora susținerii interviului se va afișa pe www.primariaclujnapoca.ro odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă:

Domeniul fundamental

Ramura de știință

Domeniul de licență

Specializarea

Științe socialeȘtiințe administrativeȘtiințe administrativeAdministrație publică
Științe socialeȘtiințe juridiceDreptDrept
Științe socialeȘtiințe economiceAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului, serviciilor şi managementul calității
Științe socialeȘtiințe economiceContabilitateContabilitate și informatică de gestiune

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare pe calculator:

Cunoştinţe Operare, Procesare de text – MS Word, nivel mediu, se dovedeşte prin probă interviu

Bibliografie/Tematică:

1. Constituţia României, republicată,

Tematica: integral

2. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Tematica: integral

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Tematica: integral.

Bibliografie/Tematică de specialitate:

5. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare,

Tematica: Capitolul I – Dispoziții generale;

Capitolul IIDreptul de acces pe proprietăți, de la art. 3 până la art. 5 inclusiv, de la art. 8 până la art. 10 inclusiv.

6. Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice,

Tematica: Capitolul III, Secțiunea 1, Subsecțiunea 1, art. 9, art. 10 alin (1) și art. 11; Subsecțiunea a 2-a, Paragraful 2, art. 26.

7. Decizia nr. 672/2022 a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, (https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizie_aNCOM_672_2022_1664790591.pdf)

Tematica: integral.

8. Hotărârea de Consiliu Local nr. 369/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea municipiului Cluj-Napoca în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora – https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-369-din-2022/,

Tematica: integral.

9. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator

Tematica: Microsoft Word: • Crearea unui document nou, deschiderea, salvarea şi redenumirea acestuia • Introducerea, modificarea unui text • Introducerea, modificarea unui tabel • Stabilirea dimensiunii paginii • Alegerea fontului, stilului şi mărimii pentru caractere • Alinierea textului şi modificarea spaţiului dintre rânduri • Introducerea antetelor şi notelor de subsol • Numerotarea paginilor.

Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro (documentele vor fi transmise într-un singur fisier, format .pdf.). Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Fiecărui dosar de concurs i se atribuie un număr de înregistrare de la registratura autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare.

Precizări privind transmiterea în format electronic a documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior vor fi scanate în format .pdf, împreună cu celelalte documente din dosarul de recrutare, într-un singur document și nu în mai multe documente distincte și transmise în format electronic, ca atașament pe adresa de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect, integral și să fie lizibile);

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (exemplu: Ionescu Ion – Dosar de recrutare concurs ………..).

– în situațiile în care volumul documentului .pdf, care reunește toate documentele aferente dosarului de recrutare, depășește capacitatea maximă suportată de e-mail pentru transmitere în format electronic (5 MB), candidatul va putea transmite un al doilea e-mail doar cu restul documentelor pe care nu le-a putut trimite inițial, menționând, în clar, datele sale de identificare și specificând faptul că aduce o completare unui e-mail transmis anterior;

– candidații au obligația să verifice înaintea transmiterii conținutul fișierului .pdf scanat, faptul că acesta conține toate documentele, acestea sunt lizibile și că fiecare document este scanat integral, respectiv: diplomele solicitate în anunț trebuie scanate și depuse față/verso, iar acestea trebuie să fie însoțite de anexele aferente.

Atenție! Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare prin raportare la art. VII din O.U.G. nr. 121/2023; (se obține de la serviciul Centrul de informare pentru cetățeni, în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

b) copia cărţii de identitate;

c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz; (extras Revisal eliberat de angajator sau de Inspectoratul Teritorial de muncă – I.T.M.)

e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

  - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

  - Actele cuprinse în dosar, se prezintă în original sau copii legalizate conform Legii nr. 9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, Calea Moților nr.3, etajul 2, camera 99. (pentru candidații care se prezintă fizic la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca)

   - Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Actele prevăzute mai sus se prezintă în original sau copii legalizate în condițiile prevăzute în Legea nr.9/2023*, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

* Conform Legii nr. 9/2023, art.2, alin.4, în cazul în care candidații prezintă copii legalizate acestea vor fi acceptate.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, unde acestea sunt afişate, pe pagina electronică a Primăriei municipiului Cluj- Napoca, precum şi la Serviciul Resurse Umane, Calea Moților nr. 3, etajul 2, camera 99, telefon: 0264 596030, int. 1020, 1022, 5030. Persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier, secretarul comisiei de concurs, e mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro).

Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului conform legii.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – Calea Moților nr. 7.

– îşi însuşeşte şi respectă legislaţia specifică, Hotărârile Consiliului local ale municipiului Cluj-Napoca şi procedurile de lucru elaborate privitoare la activitatea serviciului,

– asigură implementarea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

– întocmește proiectele de hotărâre, cu actele subsecvente, în vederea implementării condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

– formulează, corelativ cu modificările legislative, propuneri de modificare a hotărârilor de consiliu de implementare a condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

– urmărește legislația specifică si asigură corelarea actelor de reglementare ale autorității locale cu prevederile legislative în vigoare,

– analizează, raportat la actele de reglementare incidente, documentaţiile înregistrate (prin CIC sau on-line) şi repartizate în vederea obţinerii acordului autorității publice privitor la exercitarea dreptului de acces pe proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

– verifică situația juridică a terenurilor pe care este propusă amplasarea de rețele de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

– verifică asigurării corelării prevederilor actelor de urbanism emise în vederea amplasării de rețele de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, cu planurile transmise de operatorii ce au înregistrat documentații în vederea obţinerii acordului autorității publice,

– întocmește contractele aferente construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

ia măsuri de transmitere operativă a contractelor, a actelor adiţionale respectiv a proceselor verbale de constatatre referitor la predarea terenurilor aferente rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, semnate de către locatar, pentru ţinere a evidenţei economico-financiare de către Serviciul Rate, chirii, tarife şi preţuri, Direcţia Impozite şi Taxe locale, Direcţia Generală Poliţia locală,

– asigură efectuarea de verificări din punct de vedere tehnic a contractelor privind terenurile aferente rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora,

întocmeşte baza de date cu privire la contractele privind terenurile aferente rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, aflate în evidențele autorității locale,

– ține evidența rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca,

verifică din punct de vedere tehnic respectarea clauzelor contractelor întocmite, colaborând în acest sens şi cu reprezentanţii Direcției Generale Poliția Locală

– întocmeşte acte adiţionale şi acte de reziliere la contractele din evidenţe privitoare la terenurile aferente rețelelor de comunicații electronice din evidențe

– întocmeşte procese-verbale de constatare referitoare la desfiinţarea rețelelor de comunicații electronice de pe terenurile aflate în proprietatea municipiului,

– ia măsuri de transmitere operativă a actului adiţional, a celui de reziliere, respectiv a procesului verbal de constatare referitor la desfiinţarea şi predarea terenului aferent rețelelor de comunicații electronice, semnate de către locatar, pentru ţinere a evidenţei economico-financiare de către Serviciul Rate, Chirii, Tarife şi Preţuri, Direcţia impozite şi taxe locale, Direcţia Generală Poliţia Locală,

– pregăteşte documentaţiile și actele instrumentate în vederea constituirii arhivei temporare privitoare la rețelele de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca,

– asigura ataşarea la documentaţiile existente și arhivate a actelor nou generate,

– informează operativ şeful de serviciu despre dificultăţile apărute în desfăşurarea lucrărilor şi solicită sprijin pentru încadrarea acestora în termenele legale şi în condiţii de calitate,

– înaintează propuneri, autorităţii administraţiei publice locale, privind dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie care să asigure servicii de calitate consumatorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,

– răspunde de calitatea lucrărilor efectuate şi de folosirea integrală a timpului de muncă;

– răspunde de legalitatea actelor întocmite, de exactitatea şi corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor înscrise în toate actele pe care le întocmeşte

– răspunde de transmiterea răspunsurilor către solictanți în afara termenului legal de soluţionare a petiţiilor;

– răspunde de prelucrarea necorespunzătoare a documentaţiilor la care a constatat neregularităţi, cu efectele ce decurg din aceste aspecte;

– răspunde de neîndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor de serviciu.

– asigură respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi disciplina muncii.

– gestionarea și asigurarea desfășurării în condiții optime, a procedurii de programare și comunicare online cu cetățeanul, prin intermediul Tichetului albastru (online, telefonic sau la sediul instituției), reglementată prin PS-12 Informarea și comunicarea. Respectarea cu strictețe a prevederilor PS-12 Informarea și comunicarea, precum și a specificațiilor cuprinse în instrucțiunile de lucru pentru Tichetul albastru, comunicate de la Serviciul Strategii de informatizare (Ghidul privind procedura de comunicare pentru Tichetul albastru).

etapele principale :

 • Urmărirea și gestionarea programărilor de comunicare online cu cetățeanul prin accesarea zilnică a link-ului din Infocet „Vezi programare <platforma de comunicare online>”;

 • Inițierea zilnică a întâlnirii sau a întâlnirilor programate, după caz, utilizând <platforma de comunicare online>, prin accesarea paginii web aferentă acesteia, precum și programarea ședințelor pe care le are în acea zi sau în zilele următoare, prin trimiterea link-ul cetățeanului, ca invitație pentru conectarea pe platforma, pe adresa de email comunicată de către acesta; Actualizarea permanentă a datelor în aplicația de comunicare online, cu privire la zilele în care va lipsi de la muncă (concediu, alte zile libere etc.), pentru a nu se face programari în acele zile;

 • Conectarea la <platforma de comunicare online> la data și ora programată și asigurarea bunei desfășurări a întâlnirii online cu cetățeanul;

 • Asigurarea respectării timpulului maxim alocat pentru o întrevedere, în urma programării online;

 • La conectarea online cu solicitantul: crearea în Infocet a unui document (Tichetul albastru), conex cu cererea inițială și completarea datelor aferente în câmpurile predefinite.

 • La încheierea discuției: finalizarea înregistrării Tichetului albastru, care conține minuta ședinței și concluziile aferente, apoi după generarea automată în Infocet a răspunsului, descarcarea documentului aferent și trimiterea prin email cetățeanului, pe adresa comunicată de către acesta, până cel târziu la terminarea programului de lucru din ziua în curs

 • Înregistrarea convorbirii prin intermediul <platformei de comunicare online> și la încheierea acesteia, salvarea înregistrării în baza de date aferentă compartimentului, în conformitate cu procedurile documentate/ instrucțiunile/ regulamentele în vigoare;

8. Respectarea cu strictețe a programărilor solicitate și a termenelor stabilite sau a oricăror altor prevederi în vigoare, cu privire la Tichetul albastru, aferente postului.