Rezultate afișate în 8 aprilie 2019 11:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs, în data de 02.04.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Direcția Impozite și taxe locale:
-consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) – Serviciul Constatare, Impunere și control persoane juridice, Direcția Impozite și taxe locale.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 02.04.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 01.03.2019 – 20.03.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: științe economice,
Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, care să ateste deținerea competențelor specifice, potrivit standardului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.
Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1.-urmărește și răspunde de înregistrare fiscală, gestiune şi monitorizarea declarărilor fiscale, stabilirea şi colectarea taxelor şi impozitelor administrate de către Directia de impozite şi taxe locale;
2.-înregistrarea şi acordarea numerelor de intrare pentru documentele preluate de la contribuabil;
3.-verifică documentele din dosarul fiscal al contribuabilului, preluarea acestora în vederea declarării;
4.-asigură activitatea de asistenţă a contribuabilului ;
5.-operarea în evidenţa informatică a declaraţiei contribuabilului prin înscrierea tuturor elementelor care concură la identificarea contribuabilului şi a bunului impozabil/taxabil în vederea stabilirii/emiterii deciziei de impunere;
6.-verifica realitatea și corectitudinea datelor din documente cu informaţiile încarcate în baza de date şi cu rezultatele obţinute;
7.-editează/reeditează deciziile de impunere si urmărește comunicarea lor;
8.-desfașoara activitatea de identificare a contribuabililor care se sustrag sarcinilor fiscale specifice precum și activitatea de stabilire din oficiu a obligațiilor de plată;
9-aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, emite/înregistrează/comunică procesul verbal de contravenţie;
10.-ia măsuri pentru valorificarea datelor primite de la alte compartimente funcţionale ale instituţiei;
11.-verificarea documentară (conţinut, raport, calcul) a dosarele fiscale repartizate ( listă) şi gestionarea acestora.
12.-constată realitatea şi veridicitatea datelor din documentele/declaraţiile depuse de contribuabil cu informatiile din teren şi din aplicaţia informatică;
13-asigură luarea măsurilor necesare creșterii gradului de conformare voluntară a contribuabililor;
14-desfășoara activitatea de identificare a contribuabilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarate;
15-desfăşoară activitatea de colectare a creanţelor bugetare prin plata voluntară, stingerea prin alte modalităţi prevăzute de lege, respectiv compensare, restituire, dare în plată, anulare, prescripție;
16.-modifică datele din aplicaţia informatică în conformitate cu documentele primite de la contribuabil.
17.-asigură colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi, în condiţiile legii;
18.-verifică îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală și emite certificate de atestare fiscală;
19-constată şi întrerupe termenul de prescripţie;
20-întocmeşte rapoarte lunare cu privire la constatările/operaţiunile efectuate/obiectivele stabilite;
21.-întocmeşte şi răspunde pentru soluţionarea legală şi la termen a solicitărilor depuse;
22-efectuează inspecţii fiscale la persoane juridice pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora;
23-constată şi investighează fiscal toate actele şi faptele ce rezultă din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
24-analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;
25-sancţionează, potrivit legii, faptele constatate şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale;
26-examinează documentele aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;
27-discută constatările şi solicită explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;
28-reverifică anumite perioade ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora;
29-informează contribuabilii pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale, asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscală;
30-înscrie rezultatele inspecţiei fiscale într-un raport scris care va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei impozabile;
31-întocmește decizia de impunere sau decizia de nemodificare a bazei impozabile, pe care după aprobare o comunică contribuabililor conform prevederilor legale;
32-introduce rezultatele inspecţiei fiscale în aplicaţia informatică (baza de date);
33-urmărește pe baza informaţiilor primite sau deţinute, anumite acţiuni ale unor contribuabili prin efectuarea de controale inopinate;
34-efectuează inspecţii fiscale, prin procedura controlului încrucişat, la solicitarea altor organe fiscale sau din proprie inițiativă;
35-respectă programele şi termenele de inspecţie fiscală;
36-urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor conform deciziei de impunere/inspecţie fiscală şi declaraţiilor de înregistrare fiscală (titluri de creanţă);
37-identifică în teren contribuabilii rău platnici şi face demersuri pentru încasarea obligaţiilor fiscale ale acestora;
38.-înştiinţează contribuabilul cu privire la datoria neachitată şi întocmeşte note de constatare în cazul în care contribuabilul nu este găsit la sediul declarat;
39.-transmite titlurile de creanţă (neîncasate) pentru începerea executarii silite;
40.-identificarea contribuabililor şi a materiei impozabile care îndeplineste condiţia de modificare a cotei/zonei de impozitare/taxare;
41.-identificarea materiei impozabile constând în clădiri şi teren aflate în proprietatea / administrarea / folosinţa /etc. persoanelor juridice în vederea stabilirii corecte a veniturilor bugetului local rezultate din formalizarea procedurilor de colaborare cu alte servicii/birouri;
42-să cunoască şi să aplice în activităţile desfăşurate sarcinile ce îi revin din prevederile declaraţiilor managementului şi din documentaţia sistemului de management al calităţii;
43-să participe la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii implementat în primărie;
44-să participe la activităţile de instruire, calificare, perfecţionare, atât în domeniul profesional cât şi în domeniul managementului calităţii, organizate de instituţie;
45-să sesizeze top-managementului şi/sau RMC orice problemă referitoare la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de management al calităţii;
46-după certificarea stabilirii corecte a impozitului/taxei, întocmeşte borderou de predare şi predă documentele/ dosarele fiscale la arhiva operativă a serviciului;
47-răspunde de păstrarea confidenţialităţii, conform legii, a informaţiilor fiscale/datelor cu caracter personal deţinute;
48-să cunoască şi să respecte Regulamentului de Ordine Interioară, a Normelor de Protecţia Muncii, a Normelor de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi alte norme interne;
49-îndeplinește/urmărește/ia măsuri/ține evidența/raportează situația procedurii formalizate cu alte servicii din UAT cu privire la taxa de reclamă și publicitate;
50-atribuţiile şi sarcinile prevăzute nu au caracter limitativ, conducerea autorităţii executive, a direcţiei, sau a serviciului, putând stabili şi alte sarcini.
51..Alte prevederi:
Securitatea și sănătatea în muncă:
salariatul își va desfășura activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de afecțiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
salariatul a luat cunoștință și se obligă să respecte obligațiile ce-i revin pe linie de securitate și sănătate în muncă, așa cum sunt stabilite prin lege.
Sistemul de management al calității:
salariatul își va realiza atribuțiile ce-i revin stabilite prin fișa postului în concordanță cu cerințele sistemului de management al calității implementat și certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
-Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.
-Sarcinile și atribuțiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcție de modificarea cadrului legislativ în domeniu și ori de câte ori au loc reorganizări ale activității instituției.
-Salariatul este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici.
-Salariatul are dreptul să refuze în scris și motivat îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale.Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoștiință situațiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția.
-Titularul postului a luat la cunoștiință despre conținutul Regulamentului intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conținutul raportului de serviciu, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât și pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fișă.
-Registrul de riscuri- asigură identificarea și gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.
-Petițiile din domeniul său de activitate vor fi soluționate cu respectarea procedurilor aprobate cf. Anexei la Dispoziția nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituționale de soluționare a petițiilor.
-Semnează pentru întocmit și/sau redactat documentele pe care le întocmește și/sau redactează, după care le predă șefului de serviciu.
-Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunț concurs