Rezultate afișate în 1 martie 2019 10:00
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs, în data de 20. 02.2019, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
– consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) la Serviciul Investiții – Direcția Tehnică.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 20. 02. 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
Perioada de depunere a dosarelor: 18.01.2019 – 06. 02.2019.

Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: construcții civile, industriale și agricole – Serviciul Investiții;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani – (consilier, clasa a I-a, grad profesional superior);
Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.

1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
6.Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – SECȚIUNEA a 3-a.

Dosarul de concurs se primește la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );
b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;
c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;
g) cazierul judiciar*;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

1.Stabileste impreuna cu seful ierarhic prevederile bugetare pentru fiecare din obiectivele repartizate functie de capitolele si subcapitolele in care este incadrat ( cu prioritate sunt inscrise obiectivele in continuare )
a) Culege datele de la institutiile subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si de la Directiile din cadrul Primariei in vederea cuprinderii obiectivelor specifice fiecarei unitati in Lista obiectivelor de investitii
b) Intocmeste Listei obiectivelor de investitii pe Capitole, subcapitole in vederea aprobarii acesteia in Consiliul local
c) Intocmeste Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pentru prezentarea spre aprobare la DGFP CLUJ
d) Intocmeste Fisele obiectivelor pentru fiecare obiectiv repartizat si cuprins in Lista aprobata prin HCL
e) Activitatile cuprinse la punctele a); b); c); d); se repeta la fiecare rectificare de buget
2.Demararea obiectivelor de investitii repartizate
a)Intocmeste caiete de sarcini/teme de proiectare/note conceptuale/referate/note justificative pentru demararea investitiei
b) Intocmeste referate pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici in conformitate cu prevederile legale
3. Inceperea lucrarilor/ Derularea obiectivului -pentru obiectivele repartizate:
a)Intocmeste contractele de executie lucrari/ de servicii/ de furnizare produse si propunerea de angajare a cheltuielii pentru fiecare contract
b) Intocmeste documentele necesare inceperii contractelor ( ordin de incepere, comanda, etc.)
c) Intocmeste procesele verbale de predare a amplasamentelor
d) Urmareste executia lucrarilor/ a serviciilor/ a livrarilor produselor/ verifica realitatea executarii lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier si reprezentantii executantilor
e) Intocmeste procesele verbale de predare-primire a documentatiilor de proiectare si a produselor
f) Obtine de la Directia urbanism Autorizatia de construire
g) Intocmeste si transmite la Directia economica documentele necesare efectuarii platilor pe masura realizarilor, pentru fiecare obiectiv in parte
4. Intocmirea documentatiilor necesare efectuarii receptiilor la terminarea lucrarilor si finale pentru obiectivele repartizate
a) Primeste din partea executantului notificarea finalizarii lucrarilor
b) Verifica finalizarea lucrarilor impreuna cu dirigintii de santier/consultantii si reprezentantii executantilor
c) Intocmeste referatul pentru desemnarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si a invitatiilor
d) Transmite invitatiile catre membri comisiei, executant, proiectant, diriginte de santier, etc.
e) Organizeaza receptia la terminarea lucrarilor
f) Preia si verifica cartea constructiei
g) Intocmeste procesul verbal la terminarea lucrarilor
h) Transmite catre Directia economica procesul verbal la terminarea lucrarilor pentru inregistrarea obiectivului in contabilitate
i) Obtine de la Directia urbanism Certificatul de atestare a edificarii constructiei
j) Transmite catre Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii documentele necesare inregistrarii in domeniul public a investitiei/ dupa caz
5. Perioada de garantie pentru obiectivele repartizate
a) Urmareste obiectivele de investitii in perioada de garantie
b) Verifica comportarea obiectivelor in perioada de garantie/ Comunica executantului neconformitatile constatate/ Urmareste efectuarea remedierilor
c) Intocmeste referatul pentru desemnarea comisiei de receptie finala si a invitatiilor
d) Transmite invitatiile catre membri comisiei, executant, proiectant, diriginte de santier, etc.
e) Organizeaza receptia finala
f) Intocmeste procesul verbal de receptie finala
6.Colaboreaza cu societatile comerciale de proiectare si de executie in vederea rezolvarii tuturor problemelor ivite in derularea obiectivelor repartizate
7.Verifica/intocmeste raspunsuri la solicitarile persoanelor fizice si juridice care formuleaza diverse solicitari legate de specificul Serviciului investitii.
Tine evidenta si inregistreaza solicitarile de inscriere/renuntare in programele nationale de cresterea eficientei energetice
8. Intocmeste proiecte de hotarare de consiliu pentru aprobarea documentatiilor tehnice de avizare ( SF, DALI) pentru obiectivele de investitii repartizate
9.Daca este cazul, preia atributiile inspectorilor indisponibili pentru moment
10.Indeplineste si alte sarcini primite de la sefii ierarhici in limitele prevazute de lege
11.Se va preocupa de studierea si insusirea legislatiei (legata de domeniul de activitate)
12.Raspunde de indeplinirea cu promptitudine si corectitudine a atributiilor de serviciu
Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, a dispozitiilor primarului si a directorului Directiei Tehnice cu care se incredinteaza pentru ducerea la indeplinire a Serviciului achizitii publice;
2.Respecta si pune in aplicare prevederile legislative atat centrale cat si cele locale, indiferent de apartenenta acestora (HCL, Dispozitii primar, director, sef serviciu)
3. Elaboreaza sau, după caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru procedurile de achizitie repartizate ;
4. Indeplineste obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr.98/2016 si HG 395/2016;
5.Aplica şi finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica;
6. Publica notificari privind cumparari directe peste 13000 lei fara TVA in SEAP;
7.Verifica introducerea in planul anual de achizitii a procedurieor de achzitiie repartizate;
8.Rezolva in termen legal corespondenta repartizata;
9.Analizeaza caiete de sarcini conform specializarii si daca este cazul face recomandari, observatii, etc.
10.Intocmeste raportul procedurii pentru procedurile de achizitie publica repartizate;
11.Intocmeste comunicarile aferente procedurilor de achizitie publica repartizate;
12.Constituie şi preda pentru păstrare dosarul achiziţiei publice catre compartimentul de specialitate.
13.Participa in comisiile de evaluare pentru procedurile de achizitie publica organizate atat in cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cat si din cadrul regiilor autonome si societatilor comerciale subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, atunci cand este numit;
14.Se preocupa in permanenta de buna desfasurare a activitatii Serviciului achizitii publice, executand cu loialitate si buna credinta sarcinile primite, in limitele legale de competenta;
15.Intocmeste raspunsuri la solicitarile de clarificari primite din partea unor posibili ofertanti;
16.Intocmeste note interne, alte acte necesare pentru a raspunde solicitarilor venite din partea compartimentelor de specialitate;
17.Elaboreaza documentatii de achizitie pentru implementarea proiectelor cu finantare externa, atunci cand este numit;
18.Coordoneaza si supravegheaza elaborarea documentatiilor de achizitie pentru implementarea proiectelor cu finantare externa, atunci cand este numit;
19.Participa in cadrul echipelor de proiect organizate la nivelul institutiei pentru implementarea proiectelor cu finantare externa ca si responsabil achizitii, atunci cand este cazul;
21. Verifica ofertele tehnice depuse in cadrul procedurilor de achizitie publica, conform specializarii;
22. Analizeaza proiectele tehnice predate de catre compartimentele de specialitate, conform specilizarii, daca este cazul face recomandari, observatii