Rezultate afișate în 18 aprilie 2019
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante:
– inspector de specialitate, grad profesional IA– 1 post

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

Nivelul studiilor:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor:
–  minimum 3 ani;
Cunoştinţe minime de operare pe calculator:
–  nivel mediu (atestat cu document).

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Constituţia României, republicată (Titlul I – Principii generale);
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Capitolul I- Domeniul de aplicare şi principii generale);
3. Legea nr. 215/23.04.2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I-Secţiunea a 2-a – Autorităţile administraţiei publice locale);
4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul I-Secţiunea 1 – Obiect, scop şi principii, Secţiunea a 2-a – Definiţii);
5. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul III-Secţiunea 1 – Obligaţii generale ale angajatorilor.)

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări (electrician de întreţinere şi reparaţii, lăcătuş mecanic), cursurs igienă precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă de la facultate / adeverinţă angajator/alte documente, astestate valabile);
* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, calificări, cursuri și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).

Anunț concurs