1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: ww.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:

 • referent, clasa a III-a, grad profesional principal (1 post)

Serviciul Administrare, securitate și sănătate în muncă – PSI Direcția de Administrare.

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • probă scrisă
 • interviu
 • Data, ora şi locul și locația desfășurării probei scrise: 14.03.2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj- Napoca – Sala de sticlă, str. Moților nr. 3;
 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Perioada de depunere a dosarelor: 08. 02.2019 – 27. 02.2019.
 • Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – (inspector, clasa I, grad profesional superior);
 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat – (referent, clasa a III-a, grad profesional principal );
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – (inspector, clasa I, grad profesional superior);
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – (referent, clasa a III-a, grad profesional principal);
 • Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu – dovedite cu document, emis în condițiile legii, potrivit standardului solicitat.
 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se primesc la sediul Primăriei municipiului Cluj – Napoca, str. Moților nr.3, etajul 2, camera 99 – Serviciul Resurse umane, telefon: 0264 59 60 30, int. 1020, int. 5030 fax: 0264-43.02.40, e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro), persoana de contact: Dragotă Floarea – consilier Serviciul Resurse umane.

Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format editabil prin accesarea paginii de internet a instituției (www.primariaclujnapoca.ro );

b) curriculum vitae, modelul comun european care se va completa conform instrucțiunilor din H.G. nr.1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro, la sectiunea concursuri funcții publice;

c) copia actului de identitate; (se poate transmite și electronic pe adresa de e-mail: resurseumane@primariaclujnapoca.ro)

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări și certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei*** eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (extras Revisal eliberat de angajator sau de I.T.M.)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;

g) cazierul judiciar*;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

***(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarul de concurs verificat de secretarul comisiei se depune la registratura Primăriei municipiului Cluj – Napoca – str. Moților nr. 7.

 1. aplică prevederile Legii 98/2016 – privind achiziţiile publice;

2. urmăreşte şi controlează modul derulării contractelor de utilităţi: furnizare electricitate, apa-canal, gaz, salubritate;

3. centralizeaza, lunar, necesarele de materiale, intocmite de catre toate compartimentele institutiei;

4. urmăreste permanent starea tehnică a aparaturii şi a clădirii şi coordonează activităţile necesare pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor;

5. intocmeste actele de personal(foaia colectiva de prezenta, fisele de protectia muncii, note de serviciu), tine evidenta concediilor;

6. coordonează activitatea personalului care efectuează curăţenia si a personalului din atelierul de intretinere;

7. urmăreşte efectuarea şi întreţinera curăţeniei în birourile, încăperile, holurile si sălile de şedniţe din cladirile administrative, precum şi deszăpezirea, în perioada rece, a căilor de acces aferente;

8. îşi duce la îndeplinire sarcinile de serviciu în timp util şi cu exigenta maximă;

9. răspunde de urgenţa, calitatea şi cantitatea solutionarii sarcinilor primite şi legalitatea acestora;

10. în cazul unor disfuncţionalităţi sau avarii la instalaţiile şi retelele de orice fel, care sunt de natura producerii unor pagube ia măsuri în limita competenţei profesionale;

11. pastreaza confidentialitatea asupra activitatii sale;

12. la apariţia unor incendii ia primele măsuri de stingere a focului, folosind dotarea PSI, de salvare a bunurilor şi anunţă ofiţerul de serviciu;

13. sesizează şefii ierarhici despre orice faptă menită să prejudicieze patrimoniul instituţiei sau cu privire la alte fapte privind încălcarea ROI al instituţiei;

14. are obligaţia încunoştiinţării şefului ierarhic despre producerea oricărui eveniment deosebit, petrecut, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;

15. să nu folosească dotările şi materialele încredinţate, în scopuri personale;

16. nerespectarea prezentelor sarcini atrage răspunderea disciplinară si materială.

II. Alte prevederi:

Securitatea şi sănătatea în muncă:

 • salariatul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul programului de muncă.
 • salariatul a luat cunoştinţă şi se obligă să respecte obligaţiile ce-i revin pe linie de securitate şi sănătate în muncă, aşa cum sunt stabilite prin lege

Sistemul de management al calităţii:

– salariatul îşi va realiza atribuţiile ce-i revin stabilite prin fişa postului în concordanţă cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat şi certificat, conform legii, existent în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Titularul postului răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce revin postului, cu respectarea strictă a prevederilor legii valabile la data realizării acestora.

Sarcinile şi atribuţiile ce revin postului pot fi modificate sau completate în funcţie de modificarea cadrului legislativ în domeniu şi ori de câte ori au loc reorganizări ale activităţii instituţiei.

Salariatul este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.

Salariatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, în cazul în care le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală.

Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţă situaţiile de acest gen superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.

Titularul postului a luat la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentul intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, conţinutul raportului de muncă, răspunzând de respectarea prevederilor acestor acte, atât în calitate de salariat, cât şi pentru aplicarea lor în calitate de titular al postului pentru care s-a întocmit prezenta fişă.

Registrul de riscuri – asigură identificarea şi gestionarea riscurilor la nivelul locului de muncă cu actualizare periodică.

Petiţiile din domeniul său de activitate vor fi soluţionate cu respectarea procedurilor aprobate conform anexei la Dispoziţia nr. 3276/03.10.2013 privind aprobarea procedurii instituţionale de soluţionare a petiţiilor.

Semnează pentru întocmit şi/sau redactat documentele pe care le întocmeşte şi/sau redactează după care le predă superiorului ierarhic.

Predă responsabilului cu arhiva din cadrul serviciului/biroului/compartimentului documentele întocmite/redactate spre a fi arhivate, conform legii.

Anunt concurs