Rezultate afișate în 27 septembrie 2018
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3, tel./fax: 0264-430240, site: www.primariaclujnapoca.ro) organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de conducere vacantă.

Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă:

– director general 1 post; vacant la Serviciul public pentru administrare obiective culturale, serviciu public din subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor

Studii de specialitate:

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: administrație publică, economie, studii juridice, management cultural, istorie, comunicare şi relaţii publice

şi

2. masterat sau studii post-universitare în unul din domeniile: administrație publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Vechime în specialitatea studiilor:

– minim 5 ani;

Cunoştinţe minime de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document).

Nivel de cunoaştere a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană): avansat (se va prezenta atestat valabil).

Condiţii necesare ocupării postului contractual vacant sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia de concurs:

1. Constituţia României (*republicată*);

2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*)administraţiei publice locale;

3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

5. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

6. Legea nr. 31 din 5 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

7. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public;

8. Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 (*actualizatã*) privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;

9. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) Codul muncii;

10. Legea -cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

11.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

12. H. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

14. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;

15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

16. HCL 568/2018 – Hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (http://www.primariaclujnapoca.ro/consiliul-local/hotarari-de-consiliu-local.html?show=2018).

Notă: se vor avea în vedere formele republicate şi actualizate cu modificările şi completările ulterioare ale actelor normative din bibliografia de concurs.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) document care să ateste nivelul cunoştinţelor medii de operare pe calculator (Atestat ECDL / foaia matricolă – anexă a diplomei de studii / adeverinţă angajator/alte documente, atestate valabile);

i) document valabil care să ateste nivelul (avansat) de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană).

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. (Serviciul Resurse umane – camera 99, etajul 2).