Rezultate afișate în 7 februarie 2020
1

Serviciul Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, str. Moţilor nr. 3, tel. 0371376646, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante în cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale.

Condiţii necesare ocupării posturilor contractuale vacante sunt prevăzute la art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa postului:

 • masterat în unul dintre următoarele domenii: litere, istorie, filosofie, comunicare, relații internaționale, teatru și film, administrație publică;
 • cursuri de manager cultural sau al organizației culturale acreditate sau experiență managerială într-o instituție cu profil cultural (director sau manager);
 • certificat competență lingvistică într-una dintre limbile: engleză, franceză sau germană;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani.

 • Constituția României;
 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020;
 • Legea tinerilor, nr. 350/2006, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Intern Managerial al entităților publice;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001(actualizată) privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 (actualizată), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
 • Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 (*actualizatã*) privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

8. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, Centrul de Cultură Urbană «Casino», Parcul Central «Simion Bărnuțiu» Cluj-Napoca, jud. Cluj, etaj 1, de luni până miercuri între orele 08.30-16.00, joi între orele 8.30-17.30, vineri între orele 08.30-14.30, tel: 0371376646.