0
registratura instituţiei
Str. Moților nr. 3, Sala de Sticlă

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, în data de 19 septembrie 2019, orele 10,00 (proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Locul de desfășurare al concursului/examenului de promovare în grad profesional – Primăria municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3, Sala de Sticlă.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru concurs/examen: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Dosarul de concurs/examen va fi depus la registratura instituţiei(CIC) în termen de 20 de zile de la data afişării pezentului anunţ respectiv începând cu data de 19 august 2019 până în data de 9 septembrie 2019, inclusiv, privind organizarea concursului/ examenului de promovare şi conţine:

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere pentru promovare (se descarcă de pe pagina de internet a instituției secțiunea – ADMINISTRAȚIE- Informații publice-Concursuri pentru ocupare posturi – Funcții publice, Promovare).

Direcția Generală Poliția locală

A. Direcția Inspecție și control

I.Serviciul Control protecția mediului

Direcția Impozite și taxe locale

1.Constituţia României, republicată;

2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI -Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);

5.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.-Titlul IX

6.Legea.nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, Titlurile I, II, III, V și VII.

Direcția economică- Serviciul Financiar

1.Constituţia României, republicată;

2.Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa  personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII, IX);

3.Ordonanţa Guvernului nr.137 din 31 august 2000 (**republicată**)(*actualizat*) aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

4.Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;

5.Legea nr. 82 din 1991 – Legea contabilităţii, cu modificări.

Anunț concurs