Rezultate afișate în 18 octombrie 2019
1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii contractuale de execuţie.

– inspector de specialitate, grad profesional I A– 1 post;

vacant la Serviciul Reţele edilitare şi transport, Direcţia Tehnică.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu

 Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniul fundamental

Ramura de ştiinţă

Domeniul de licenţă

Specializarea

Ştiinţe inginereşti

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi traficului

Ştiinţe sociale

Ştiinţe juridice

Drept

Drept

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani;

 Cunoştinţe minime de operare pe calculator: nivel mediu (atestat cu document).

 Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art.6 din H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

– PARTEA III Administraţia publică locală (art. 105-169)

– PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (art. 538-562), coroborat cu dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 şi art. 506 alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual

2. Constituţia României, republicată;

3. H.G. 36 din 29 ianuarie 1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice;

4. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;

5. Ordonanţa nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată;

6. Hotărârea 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

7. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

h) document care să ateste competenţele informatice (cunoştinţe de operare pe calculator, conform cerinţelor din anunţ)

Documentele se depun în dosar plic.

*În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul resurse umane – camera 99, etajul 2).

Anunț concurs