1

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante:

– inspector de specialitate, grad profesional II1 post vacant

la Serviciul Stare civilă, Direcţia de Evidenţă a persoanelor.

  • selecţia dosarelor de înscriere
  • probă scrisă
  • interviu.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului:

Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul dintre următoarele domenii:

Domeniul fundamental

Ramura de ştiinţă

Domeniul de licenţă

Specializarea

Ştiinţe sociale

Sociologie

Sociologie

Sociologie

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Psihologie

Psihologie

Ştiinţe juridice

Drept

Drept

Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;

 Cunoştinţe minime de operare pe calculator: – pentru ambele posturi – modul start (atestat cu document).

Condiţii necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Tematică:

PARTEA III Administraţia publică locală, TITLUL V Autorităţile administraţiei publice locale, art. 105-169

PARTEA VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, TITLUL III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, art. 538-562

Partea VII Răspunderea administrativă

3.  Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă.

4. Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în

materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) *cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

h) document care să ateste competenţele informatice (cunoştinţe de operare pe calculator, conform cerinţelor din anunţ)

Documentele se depun în dosar plic.

*În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. – (Serviciul resurse umane – camera 99, etajul 2).

Candidații declarați respinși se vor prezenta la camera 99, etajul 2, str. Moților nr. 3 pentru ridicarea dosarelor de concurs (în termen de maximum 12 luni de la data depunerii dosarului).